Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia codzienności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-2ANC Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia codzienności
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący problemów z zakresu antropologii codzienności. Podczas ćwiczeń studenci zapoznają z genezą, istotą i wybranymi przykładami badań nad codziennością. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi: egzystencjalny wymiar codzienności, antropologia rzeczy, antropologia jedzenia, czy płeć i codzienność. Omówione zostaną także przykłady praktyk kulturowych podejmowanych w ramach twórczości codziennej. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w narzędzia umożliwiające interpretowanie kulturowego wymiaru praktyk życia codziennego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 3 Przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu socjologii kultury i antropologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: Dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (teksty źródłowe, materiały etnograficzne), warsztaty interpretacyjne (analiza wybranych fragmentów rzeczywistości społeczno-kulturowej), prezentacje studentek i studentów, konsultacje.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

–– udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

– przygotowanie do ćwiczeń – 35 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 15 godzin;

– konsultacje – 50 godzin;

Razem 100 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 80 godzin, co odpowiada 3,2 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 50 godzin, co odpowiada 2,5 punktu ECTS

Literatura:

• Bieńko Mariola, 2012, Gastronomical me, czyli dieta tożsamościowa w życiu codziennym, [w:] Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 281-293.

• Brach-Czaina Jolanta, 1992, Krzątactwo, [w:] tejże, Szczeliny istnienia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 72-107.

• Brzozowska-Brywczyńska Maja, 2012, (Mikro)rewolucje do użytku codziennego albo o zmienianiu świata po prostu. Co może kłębek wełny i para drutów?, [w:] Tomasz Maślanka, Konstanty Strzyczkowski (red.), Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 183-193.

• Bystroń Jan Stanisław, 1980, Napisy, [w] tegoż, Tematy, które mi odradzano, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 109-171.

• Czapiga Małgorzata, 2012, Znaczące życie wymarłych miejsc, [w:] Grażyna Ewa Karpińska (red.), Antropolog w mieście i o mieście, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 43-59.

• Eco Umberto, 1996, Filozofia lędźwi, [w:] tegoż, Semiologia życia codziennego, tłum. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa, wstęp Joanna Ugniewska Warszawa: Czytelnik, s. 251-256.

• Fiske John, 2010, Cała Ameryka nosi dżinsy, [w:] tegoż, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-22.

• Giard Luce, 2011, Rozdz. X: Sztuki odżywiania; Rozdz. XII: Sekwencje gestów; Rozdz. XIV: Tak naprawdę gotowanie mnie niepokoi, [w:] Michel de Certeau, Luce Giard, Pierre Mayol, Wynaleźć codzienność, t.2 - Mieszkać, gotować, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 139-150; 183-196; 205-228.

• Golka Marian, 2009, Czy jeszcze istnieje niecodzienność?, [w:] Małgorzata Bogunia-Borowska(red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 65-76.

• Kępa Ewa, 2016, Wydziergać siebie i świat. Bombardowanie włóczką jako zjawisko społeczno-kulturowe, „Ars inter Culturas” nr 5, s. 241-252.

• Kociatkiewicz Jerzy, Kostera Monika, 1997, Antropologia pustych przestrzeni, [w:] Pisanie miasta – czytanie miasta, pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

• Krajewski Marek, 2005, Wstęp, [w:] Marek Krajewski (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 7-9.

• Morozewicz Marzanna, 2015, Nobilitacja codzienności w sztuce kobiet, [w:] Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat, Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, Białystok: „Trans Humana”, s. 227-237.

• Sulima Roch, 2007, Telefon komórkowy – busola codzienności, [w:] Godzic Wiesław, Żakowski Maciej (red.), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 197-214.

• Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika, 2008, Miejskie Pachnidło. Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni w perspektywie osmosocjologicznej, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 2 (32), s. 18-40, http://studreg.uw.edu.pl/pdf/2_2008/szczepanski.pdf.

• Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika, 2008, Ulica odziana w zapach, „Czas Kultury” 2008, nr 1, s. 30-31.

• Sztompka Piotr, 2008, Życie codzienne - temat najnowszej socjologii, [w]: Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo „Znak”, s. 15-52.

• Wiktorska-Święcka Aldona, Sysło Tomasz Jakub, 2009, Traktat o rzeczach codziennych. Sex&Gender, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowhttp://tsy.art.pl/gender.pdf.

• Zawadzki Artur, 2005, Szalik - od kłębka wełny do piłkarskiej relikwii, [w:] Marek Krajewski (red.), W stronę socjologii przedmiotów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 39-48.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów (K_W02, K_W16):

a) znają podstawy metod badawczych wykorzystywanych w antropologii codzienności;

b) zna przykłady badań z zakresu antropologii codzienności.

2. Umiejętności studentek i studentów (K_U03, K_U06, K_U07):

a) poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

b) potrafią podejmować interpretację zjawisk codziennych;

c) potrafią twórczo formułować własne pomysły interpretacyjne dotyczące życia codziennego.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów (K_K03):

a) posiadają wrażliwość interpretacyjną zjawisk codziennych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę. Oceniana jest aktywność w trakcie zajęć, prezentacje własnych poszukiwań antropologicznych oraz znajomość obowiązującej literatury. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności należy przedłożyć usprawiedliwienie i niezwłocznie zaliczyć zajęcia w trakcie konsultacji. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ponad 50 % spotkań uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.