Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-MS9-P1MET1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka polskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny.
Grupy: Kwalifikacje pedagogiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela polonisty.

Studenci rozwijają umiejętności i kompetencje w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języka polskiego, zdobywają doświadczenie niezbędne do ustawicznego samokształcenia i krytycznej samooceny własnych umiejętności.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela polonisty na poziomie szkoły podstawowej.

Studenci rozwijają umiejętności i kompetencje w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języka polskiego, zdobywają doświadczenie niezbędne do ustawicznego samokształcenia i krytycznej samooceny własnych umiejętności.

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki,

forma studiów: stacjonarne,

rodzaj przedmiotu: nadobowiązkowy, dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, rok studiów: III, semestr: V,

wymagania wstępne: student powinien pozytywnie zaliczyć I i II rok studiów,

liczba godzin dydaktycznych: 30h ćwiczeń (V sem),

Metody dydaktyczne: symulacje lekcji, dyskusje, praca w grupach, prezentacje, projekty,

punkty ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach: 30h; udział w konsultacjach 1h, czytanie literatury 5 h, przygotowanie do zajęć, projektów, sprawdzianów, egzaminu 12h, udział w egzaminie 2h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 63h (2 ECTS);

o charakterze praktycznym: 5.

Literatura:

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2005.

Dyduchowa, Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt systemu, model podręcznika, Kraków 1988, rozdz.3.

E. Horwat, Język polski. Lekturowe karty pracy. Gimnazjum, Warszawa 2008.

Kwartalnik kielecki „Język Polski w Gimnazjum” i „Język Polski w Szkole Podstawowej" (wybrane numery).

Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki pod red. B. Chrząstowskiej, Warszawa 1995.

Kompetencje szkolnego polonisty 2 pod red. B. Chrząstowskiej, Warszawa 1997.

Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2006.

J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Kraków 2006.

Metodyka nauczania języka polskiego. Wybór prac pod red. J. Podrackiego, Warszawa 1984.

M. Nagajowa, ABC metodyki nauczania języka polskiego, Warszawa 2000.

Podstawa programowa z języka polskiego dla szkoły podstawowej, por. www.reformaprogramowa.pl

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004.

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, A. Janus- Sitarz, Kraków 2007.

Z. Uryga, Godziny polskiego, Warszawa-Kraków 1996.

T. Zgółka, Nauczanie języka i o języku (na trzech etapach edukacyjnych), Warszawa 1997.

Podstawa programowa: https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=podstawa+programowa+szko%C5%82a+podstawowa+2018&sa=X&ved=2ahUKEwiQh9v0n4HgAhVRYVAKHebCDsYQ1QIoAXoECAMQAg&biw=1467&bih=895&dpr=2

https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/JĘZYK%20POLSKI/Nowa%20podstawa%20programowa%20języka%20polskiego%20dla%20kl.%20IV-VIII%20Szkoły%20podstawowej.%20Prezentacja.pdf

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania jęz. polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu, potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych). Dostosowuje je do potrzeb indywidualnych uczniów. Posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (1 c, i, 2 a, b, c, e, g, h, 3 c).

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego;wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów do pracy dydaktycznej; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych). Komunikuje się umiejętnie z uczestnikami działalności pedagogicznej. W praktyce realizuje zadania wynikające z roli polonisty (1 l, 2 d, n, 3 a; 2 f, h, i, 2 j, k, 3 f).

Student charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności (1 m, 2 l, m, 3 e).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: symulacje lekcji; praca w grupach, warsztaty, zajęcia praktyczne. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Warunkiem jego zdobycia jest samodzielne opracowanie scenariuszy lekcji językowej, literackiej i synkretycznej, przygotowanie i zaprezentowanie projektów; aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz obecność (dopuszczalne dwie nieobecności).

Przedmiot kończy się egzaminem (zaliczenie na ocenę).

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć.

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści i scenariusze lekcji) w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frąckiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Frąckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.