Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego - pozytywizm i Młoda Polska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2ADLP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego - pozytywizm i Młoda Polska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma pogłębić wiedzę z zakresu literatury polskiej okresu pozytywizmu i Młodej Polski. Celem konwersatorium jest rozbudowanie umiejętności analizowania i interpretowania tekstów literackich w oparciu o utwory ze wskazanych epok. Analiza dzieł literackich pozwala na bliższe zaznajomienie się z epoką i jej literackimi świadectwami poprzez analizę i interpretację poszczególnych utworów.

Skrócony opis:

Przedmiot ma pogłębić wiedzę z zakresu literatury polskiej okresu pozytywizmu i Młodej Polski.

Założenia przedmiotu - dać studentowi pogląd na rozwój literatury polskiej w II połowie XIX i i na pocz. XX wieku na tle europejskim.

Ćwiczenia z historii literatury wprowadzają do zrozumienia epoki poprzez interpretację najwybitniejszych dzieł literatury.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 2018/2019, 2019/2020 semestr letni

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw historii literatury z zakresu romantyzmu i epok wcześniejszych

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 30, zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją.

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 30h; przygotowanie do zajęć: 15h; konsultacje - 3 h

Razem: 48h

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1.5 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1.0 ECTS)

Literatura:

1. Borkowska G., Pozytywiści i inni, Warszawa 1996;

2. Tomkowski J., Mój pozytywizm. Warszawa, 1993;

3. Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX, red. Maciejewski J. i Bujnicki T., Wrocław 1986 (wybór);

4. „Lalka" i inne. Studia w stulecie powieści realistycznej, red. Bachórz J. i Głowiński M., Warszawa 1992;

5. Kulczycka-Saloni I, Knysz-Rudzka D., Paczoska E., Naturalizm i naturaliści w Polsce. Doświadczenia, poszukiwania, kreacje, Warszawa 1992;

6. Prokop J., Uniwersum polskie, Kraków 1993 (tu: Uniwersum polskie; Rodzina pod. zaborami; Święte rany polskiego narodu);

7. M. Gloger, Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1.

8. Dynamika wewnętrzna światopoglądu Młodej Polski, w: Porównania. Studia o kulturze modernizmu, red. R.Zimand, Warszawa 1993;

9. Wyka. K, Młoda Polska /t. 1 Modernizm polski, t.2 Szkice z problematyki epoki), Kraków 3.977 ;

10. Tomkowski J., Młoda Polska, Warszawa 2001.

11. Ihnatowicz E. , Literatura II połowy XIX wieku, Warszawa 2000.

12. Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Warszawa 1997.

13. E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku, Warszawa 2010.

Podręczniki i opracowania :

H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1978;

E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000.

G. Borkowska , Pozytywiści i inni, Warszawa 1999.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-17 oraz współczesna jej kontynuacja: Dawni pisarze polscy.

Obraz literatury polskiej XIX wieku, seria IV ( do przejrzenia);

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A.Kowalczykowej, Warszawa 1991.

Historia literatury polskiej w 10 tomach, pod red. A. Skoczek, t. VI Pozytywizm;

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 2005 (tu: Comte, J. St. Mill, Spencer, Taine, Renan)

Z. Szweykowski, Trylogia Henryka Sienkiewicza. Szkice, Poznań 1961;

Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972;

G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001;

Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, pod red. S. Fity, Lublin 1993.

Młoda Polska

Podręczniki i opracowania:

M. Podraza –Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992 ;

A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994;

J. Tomkowski, Młoda Polska, Warszawa 2001;

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 2005 (tu: Max Stirner, Thomas Carlyle, Wilhelm Dilthey, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson )

Historia literatury polskiej w 10 tomach, pod red. A. Skoczek, t. VII Młoda Polska ;

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” i jej współczesne kontynuacje, zob. wyżej

K. Wyka, Modernizm polski, Kraków 1968 lub Młoda Polska, t. I, Kraków 1977;

M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969 (II Kraków 1997);

T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej (1890-1905), Kraków 1986;

M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994;

W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1992 (II 1997);

M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999;

A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.

A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.

Efekty uczenia się:

FP1_W05 ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej H1A_W03

FP1_W06 opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego H1A_W03

H1A_W03 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków H1A_U05

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, dyskusja, praca z tekstem.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.