Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowy warsztat dziennikarza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-2CWD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowy warsztat dziennikarza
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe
specjalnościowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zapoznaje z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz kompetencjami istotnymi dla nowych mediów. Kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości, świadomego dokumentowania, heurezy, wyboru informacji. Rozważania teoretyczne (na wybranych przykładach) rozpięte będą między zagadnienia etyczne zawodu a kształcenie umiejętności praktycznych (zwłaszcza w aspekcie sztuki stawiania pytań).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cyfrowy warsztat dziennikarza jest przedmiotem należącym do cyklu zajęć specjalnościowych "dziennikarstwo cyfrowe" i ma charakter warsztatu. Podejmowane są na zajęciach zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne, które obejmują co najmniej trzy tryby umiejętności dziennikarskich: 1/ umiejętność wnikliwego oglądu rzeczywistości (aplikacja "wydarzenia" do zapisu dokumentacyjnego), wybór o charakterze wartościującym informacji już przetworzonych (zwłaszcza w sieci), 2/ umiejętność praktykowania wywiadu, jako podstawowej i bezpośredniej formy zdobywania informacji (sztuka prowadzenia dialogu, dyskusji, moderacji), 3/ zapis wydarzenia w postaci tekstu, dźwięku, obrazu (sztuka reportażu, rejestracji wywiadu, felietonu). Ćwiczenia dokonywane są najlepszych przykładach polskiego dziennikarstwa współczesnego - z uwzględnieniem postaci i metod tworzących tradycję zawodu. Zajęcia prowadzone są zarówno przez teoretyków mediów, jak ii praktyków-dziennikarzy.

Pełny opis:

Cyfrowy warsztat dziennikarza jest przedmiotem należącym do cyklu zajęć specjalnościowych "dziennikarstwo cyfrowe" i ma charakter warsztatu. Podejmowane są na zajęciach zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne, które obejmują co najmniej trzy tryby umiejętności dziennikarskich: 1/ umiejętność wnikliwego oglądu rzeczywistości (aplikacja "wydarzenia" do zapisu dokumentacyjnego), wybór o charakterze wartościującym informacji już przetworzonych (zwłaszcza w sieci), 2/ umiejętność praktykowania wywiadu, jako podstawowej i bezpośredniej formy zdobywania informacji (sztuka prowadzenia dialogu, dyskusji, moderacji), 3/ zapis wydarzenia w postaci tekstu, dźwięku, obrazu (sztuka reportażu, rejestracji wywiadu, felietonu). Ćwiczenia dokonywane są najlepszych przykładach polskiego dziennikarstwa współczesnego - z uwzględnieniem postaci i metod tworzących tradycję zawodu. Zajęcia prowadzone są zarówno przez teoretyków mediów, jak ii praktyków-dziennikarzy.

Profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 13 godz. wykładu, 13 godz. ćwiczeń, 4 ECTS; bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach- 20 godz.

udział w konsultacjach- 2 godz.

przygotowanie do zajęć - 30 godz.

zadania domowe - 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 22 h, 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h, 2

O charakterze praktycznym -

Literatura:

1-2-3 Czym jest warsztat? Osobowość dziennikarza a narzędzia. Casus dziennikarstwa niezależnego (dziennikarstwo niezależne w sieci). Dziennikarstwo jako sposób na życie. Dziennikarstwo śledcze w prasie i telewizji. Dziennikarstwo wojenne (rola warsztatu fotograficznego);

- analiza stylu i pracy Witolda Gadowskiego („Wyspa wolności”)

- analiza stylu i pracy Maxa Kolonko (MaxTV „Mówię jak jest”)

- Bertold Kittel, Dziennikarz z dymiącą strzelbą, Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010, s. 110-124

- Monika Góralewska, Odkryte w ukrytej kamerze, tamże, s/ 124-135

- Wojciech Jagielski, Nie wybrałem sobie wojen, tamże, s. 232-246

- Wojciech Orliński, Summa Glogera, tamże, s421-428

4-5 Wywiad. Prymat pytania. Specyfika dyskusji.

- Stuart Allan, Kulturowe podłoże dyskursu wiadomości (wiadomość i hegemonia, zdrowy rozsądek dyskursu prasowego,, język wiadomości radiowych, dyskurs wiadomości telewizyjnych, oczywiste ujęcia sprawy), tegoż, Kultura newsów, Kraków 2006 s. 81-102

- Katarzyna Bielas (wywiad prasowy), Nie dla narcyzów, [w:] Biblia dziennikar-stwa, Kraków 2010.

- Justyna Pochanke (wywiad telewizyjny), W cztery oczy bez intymności, tamże.

- Konrad Piasecki (wywiad radiowy), Codzienny wywiad radiowy, tamże.

- „Rozmowy Mazurka” – „Plus-Minus” Rzeczpospolita

6-7 Reportaż i dokument (prasowy, radiowy, telewizyjny)

- Stuart Allan, Tworzenie wiadomości: prawda, ideologia i praca redakcyjna (kształtowanie publicznej debaty, wartość i ramy materiału informacyjnego, rutynizowanie niespodziewanego, hierarchia wiarygodności, kwestia dostępu), tegoż, Kultura newsów, Kraków 2006, s. 50-80.

- Piotr Zaremba, W czyim imieniu?, [w:] Biblia dziennikarstwa, s. 579-586.

8. Komentarz (szeroko pojęta publicystyka)

- Ludwik Stomma, Swego rodzaju szlachectwo, [w:] Biblia dziennikarstwa, s. 640-646

Efekty uczenia się:

Student zna wybitnych przedstawicieli dziennikarstwa polskiego i ich spektakularne osiągnięcia_W09

Student rozpoznaje różne rodzaje sztuki dziennikarskiej w kontekście zapoznawanych warsztatów. FP1_W09

Student pisze oryginalne teksty mieszczące się w wybranym gatunku FP1_U10

FP1_U02 , FP1_U10

Student dba o wartość etyczną komunikatu dziennikarskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4

Nieobecność należy zaliczyć ustnie w czasie dyżuru osoby prowadzącej przedmiot.

Zaliczenie: pisemne zaliczenie przedmiotu w formie oryginalnej pracy dziennikarskiej na ocenę (od 2-5)/tj. przeprowadzenie wywiadu i rejestracja w formie tekstu, nagrania audialnego, audiowizualnego.

W związku z pandemią i nauczaniem zdalnym prace przesłano przez USOS mial.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.