Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego - literatura polska po 1956 r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3ADLP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego - literatura polska po 1956 r.
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza w zakresie rozumienia i analizy tekstów literackich i ich kontekstów kulturowych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Interpretacja filozofii artystycznej i kompozycji dzieła. Analiza i synteza wybranych konstrukcji poetyckich, fabularnych i narracyjnych. Dyskusja. Fabuła wewnętrzna wyselekcjonowanych arcydzieł literatury polskiej i po 1956 roku. Filozofia artystyczna, mapy emocji, transformacja świadomości, rozumienie i interpretacja wybranych dzieł artystycznych mistrzów literatury polskiej i powszechnej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr 6.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: analiza dzieła literackiego (moduł 13).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin: 15 h.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności (w formie ustnej lub pisemnej) i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalne są w sumie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

12. Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach i konsultacjach: 25 godzin,

- praca własna studenta: 25 godzin.

Wskaźniki ilościowe:

- udział bezpośredni nauczyciela: 1,5 ECTS

- zajęcia praktyczne: 1 ECTS

Razem: 50 h.

Ćwiczenia poświęcone są interpretacji zjawisk artystycznych literatury polskiej po roku 1956 w kontekście zjawisk artystycznych literatury europejskiej i światowej. Studenci w ramach interpretacji tekstu dokonują konfrontacji tekstu podmiotowego z ich własną samoświadomością humanistyczną. Konfrontacja materiału literackiego z materiałem egzystencjalnym. Kształcenie umiejętności badania i rozumienia hermetycznych struktur artystycznych analizowanych w procesie percepcji dzieła sztuki. Ćwiczenia zaplanowano na 15 godzin.

Literatura:

W zależności od omawianych w poszczególnych grupach ćwiczeniowych utworów:

m.in.

- J. Potkański, Wiersz choreograficzny Białoszewskiego, w: idem, Sens nowoczesnego wiersza: wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Warszawa 2004, s. 63-93.

- M. Gołąb, Komponent barwy jako reprezentacja indywidualnych cech świata przedstawionego, w: idem, Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997, s. 21-78.

- Miron. Wspomnienia o poecie, opr. H. Kirchner, Warszawa 1996.

- Z. Mitosek, Morał i historia (transformacje sensu w genezie „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego), w: „Twórczość 1993, nr 12, s. 85-93.

- A Gawron, Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku, Łódź 2003, s. 93-163.

- A. Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997

- T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusz Różewicza, Warszawa 1990 (fragmenty).

- T. Burkot, Kim jest poeta? Czym jest poezja?, w: idem, Tadeusza Różewicza opisanie świata, Kraków 2004, s. 25-93.

- E. Woźniak, Dramatyczne konstruowanie twarzy w wybranych utworach Tadeusza Różewicza, „Przestrzenie Teorii” 2014 (21), s. 145-165, online:

https://pressto.amu.edu.pl › article › download

- M. Baranowska, Szymborska i Świrszczyńska: dwa bieguny codzienności, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 256-263.

- D. Pawelec, Czytając Barańczaka, Katowice 1995, s. 101-127.

- J. Hobot, „Trzeci obieg” literatury: cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej, „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 107-124.

- J. Kandziora, Barańczak: głosy z połowy lat 70., „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 307-327.

- M. Miszczak, Manueli Gretkowskiej zabawy (z) kiczem, „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 135-153.

- A. Tippner, Sensing the meaning, working towards the facts. Drugie pokolenie a pamięć o Zagładzie w tekstach Bożeny Keff, Magdaleny Tulli i Agaty Tuszyńskiej, przeł. K. Adamczak, „Teksty Drugie” 2016, nr 1.

- D. Sajewska, Ciało-pamięć, ciało-archiwum, „Didaskalia” 2015, nr 127-128, s. 48-56.

- H. Grynberg, Holokaust jako nowe doświadczenie literackie, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, Łódź 2011, s. 785-796.

- P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, w: „Teksty Drugie” 2004, z. 5.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury (potrafi zdefiniować pojęcia „analiza” i „interpretacja”, „dyskurs”, „paradygmat” i terminy kluczowe dla rozumienia poszczególnych tekstów analizowanych podczas zajęć)

– FP1_W03 – H1A_W03

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej (wymienia nazwiska najważniejszych twórców literatury polskiej po roku 1956, dostrzega przemiany zachodzące w prozie i poezji, dominujące nurty i ich konteksty ideowo-polityczne i społeczne)

– FP1_W05 – H1A_W04

- opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego (zna propozycje H. Markiewicza, i dotyczące funkcji dzieła literackiego, cech charakteryzujących fabułę i świat przedstawiony, konstrukcji postaci literackiej itd.)

– FP1_W06 – H1A_W04

- zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury (rekonstruuje tło i kontekst istniejących analiz poszczególnych tekstów, samodzielnie analizuje dany utwór w nawiązaniu do teorii strukturalnych i różnych koncepcji poststrukturalistycznych, zwłaszcza z nurtu krytyki postkolonialnej i feministycznej)

– FP1_W09 – H1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (poza klasycznymi zasobami bibliotecznymi korzysta z rozmaitych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i portali specjalistycznych)

– FP1_U03 – H1A_U01

- analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej (na podstawie koncepcji strukturalistycznych i poststrukturalistycznych określa cechy stylistyczne, gatunkowe, kompozycyjne i kulturowe poszczególnych utworów omawianych na zajęciach, a traktowanych jako reprezentatywne dla określonych nurtów historycznoliterackich lub propozycji autorskich)

– FP1_U02 – H1A_U02

- planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie (odnosi się, używając języka dyscypliny, do istniejących opracowań i na ich podstawie, patrząc na nie jednak krytycznie, przedstawia własną interpretację danego tekstu na forum grupy)

– FP1_U04 – H1A_U03

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych (prawidłowo określa ważne dla analizy poszczególnych utworów metodologie, wiąże poszczególne terminy/pojęcia i nazwiska z danymi kierunkami badawczymi)

– FP1_U06 – H1A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (przyjmuje rolę adwokata i/lub krytyka poszczególnych tekstów/ koncepcji/autorów, udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom)

– FP1_K02 – H1A_K02

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (przygotowuje rozbudowaną prezentację, korzystając z istniejących opracowań oraz na podstawie własnych kwerend, ustala kolejność działań, modyfikuje kolejne punkty w zależności od dostępności materiału, jego trudności i harmonogramu pracy)

– FP1_K03 – H1A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach, jego aktywność w trakcie zajęć i pozytywna ocena z analizy i interpretacji tekstu.

Zaliczenie zajęć: ustne lub – zwłaszcza w wypadku nauczania w trybie zdalnym w formie pisemnej. Przesyłanie notatek, materiałów itd. optymalnie za pośrednictwem platformy Blackboard i/lub USOSmail.

Ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności (ustnej lub pisemnej) i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach. W przypadku większej liczby nieobecności student powinien zaliczyć omawianą problematykę w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bednarczuk, Mariusz Leś
Prowadzący grup: Monika Bednarczuk, Mariusz Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Analizie i interpretacji poddana zostanie współczesna proza i poezja polska po roku 1956.

Pełny opis:

Analizie i interpretacji poddana zostanie współczesna proza i poezja polska po roku 1956. Zakres tematyczny: dramatyczność codzienności, kultura wysoka a kultura popularna, kryzysy polityczne, niewypowiadalność doświadczenia wojny i Zagłady, wtajemniczenie w naturę, historię czy kulturę. Tropy analityczne: poezja lingwistyczna, poezja klasycyzująca, strumień świadomości, wiersz wolny, mowa ezopowa, cykl opowiadań.

Literatura:

W zależności od omawianych w poszzcególnych grupach ćwiczeniowych utworów:

m.in.

- J. Potkański, Wiersz choreograficzny Białoszewskiego, w: idem, Sens nowoczesnego wiersza: wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Warszawa 2004, s. 63-93.

- M. Gołąb, Komponent barwy jako reprezentacja indywidualnych cech świata przedstawionego, w: idem, Język i rzeczywistość w twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997, s. 21-78.

- Miron. Wspomnienia o poecie, opr. H. Kirchner, Warszawa 1996.

- Z. Mitosek, Morał i historia (transformacje sensu w genezie „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego), w: „Twórczość 1993, nr 12, s. 85-93.

- A Gawron, Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku, Łódź 2003, s. 93-163.

- A. Synoradzka, Andrzejewski, Kraków 1997

- T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusz Różewicza, Warszawa 1990 (fragmenty).

- T. Burkot, Kim jest poeta? Czym jest poezja?, w: idem, Tadeusza Różewicza opisanie świata, Kraków 2004, s. 25-93.

- E. Woźniak, Dramatyczne konstruowanie twarzy w wybranych utworach Tadeusza Różewicza, „Przestrzenie Teorii” 2014 (21), s. 145-165, online:

https://pressto.amu.edu.pl › article › download

- M. Baranowska, Szymborska i Świrszczyńska: dwa bieguny codzienności, „Teksty Drugie” 1995, nr 3/4, s. 256-263.

- D. Pawelec, Czytając Barańczaka, Katowice 1995, s. 101-127.

- J. Hobot, „Trzeci obieg” literatury: cenzor jako odbiorca poezji nowofalowej, „Teksty Drugie” 1998, nr 3, s. 107-124.

- J. Kandziora, Barańczak: głosy z połowy lat 70., „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 307-327.

- M. Miszczak, Manueli Gretkowskiej zabawy (z) kiczem, „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 135-153.

- A. Tippner, Sensing the meaning, working towards the facts. Drugie pokolenie a pamięć o Zagładzie w tekstach Bożeny Keff, Magdaleny Tulli i Agaty Tuszyńskiej, przeł. K. Adamczak, „Teksty Drugie” 2016, nr 1.

- D. Sajewska, Ciało-pamięć, ciało-archiwum, „Didaskalia” 2015, nr 127-128, s. 48-56.

- H. Grynberg, Holokaust jako nowe doświadczenie literackie, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, Łódź 2011, s. 785-796.

- P. Czapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, w: „Teksty Drugie” 2004, z. 5.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.