Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie pracy magisterskiej. Student pod kierunkiem opiekuna naukowego samodzielnie wybiera temat pracy magisterskiej,opracowuje strukturę pracy, przygotowuje bibliografię, wybiera adekwatną do podjętej problematyki metodologię. Wszystkie pisane w ramach seminarium prace dotyczą historii literatury polskiej II polowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej politycznych uwarunkowań.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lata 1944/45 – 1989/1990 słusznie cieszą się coraz większą popularnością wśród badaczy kultury i literatury polskiej. Po latach milczenia, czy nawet wstydliwego przemilczania, przyszedł dobry czas na to, by bez uprzedzeń i niechęci przyjrzeć się okresowi naznaczonemu brakiem pełnej wolności politycznej, a jednocześnie wieloma sukcesami społecznymi (powojenna odbudowa, rozwój miast, alfabetyzacja, upowszechnienie kultury i literatury, cywilizacyjny rozwój).

W PRL-u bujnie rozwijała się literatura, dość wspomnieć nazwiska takie, jak: Różewicz, Szymborska, Herbert, Lem, Świrszczyńska. Nie wszyscy przecież wyjechali na Zachód, nie wszyscy tworzyli w „drugim obiegu”. Wielu musiało, czy chciało zostać w kraju, publikować w obiegu legalnym (cenzurowanym) i razem ze społeczeństwem przeżywać zmienne i trudne koleje powojennej historii (stalinizm, „odwilż, wypadki marcowe, Grudzień 1970, stan wojenny, przełom 1989 r.).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, seminarium magisterskie

Rodzaj przedmiotu: Moduł 1 – przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne i społeczne – filologia polska

Rok studiów: I rok II stopnia, I i II semestr, 60 godzin seminarium

Wymagania wstępne: znajomość historii literatury polskiej na poziomie studiów I stopnia

Liczba godzi dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: zajęcia seminaryjne - 60 godzin

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: indywidualna praca ze studentem

Metody praktyczne: pokaz, projekt

Zaliczenie na ocenę

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium – 60 godzin rocznie

Literatura:

Literatura każdorazowo dobrana do tematu pracy.

Efekty uczenia się:

1.umiejętności: student umie posługiwać się specyficzną terminologią, wykorzystywać różne metodologie badawcze; weryfikacja: opracowanie struktury pracy; 2.wiedza: student posiada wiedzę na temat wybranego przez siebie tematu pracy (epoki, pisarza, tekstu); weryfikacja: opracowanie struktury pracy, przygotowanie bibliografii; 3. kompetencje społeczne: student potrafi współdziałać z promotorem i pracować pod jego kierunkiem; weryfikacja: wybór tematu pracy, opracowanie struktury pracy, przygotowanie bibliografii;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności, postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej: do końca tego etapu seminarium student powinien: sprecyzować temat pracy, przygotować bibliografię podmiotową i przedmiotową, przeczytać teksty w niej ujęte, przygotować plan pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Lata 1944/45 – 1989/1990 słusznie cieszą się coraz większą popularnością wśród badaczy kultury i literatury polskiej. Po latach milczenia, czy nawet wstydliwego przemilczania, przyszedł dobry czas na to, by bez uprzedzeń i niechęci przyjrzeć się okresowi naznaczonemu brakiem pełnej wolności politycznej, a jednocześnie wieloma sukcesami społecznymi (powojenna odbudowa, rozwój miast, alfabetyzacja, upowszechnienie kultury i literatury, cywilizacyjny rozwój).

W PRL-u bujnie rozwijała się literatura, dość wspomnieć nazwiska takie, jak: Różewicz, Szymborska, Herbert, Lem, Świrszczyńska. Nie wszyscy przecież wyjechali na Zachód, nie wszyscy tworzyli w „drugim obiegu”. Wielu musiało, czy chciało zostać w kraju, publikować w obiegu legalnym (cenzurowanym) i razem ze społeczeństwem przeżywać zmienne i trudne koleje powojennej historii (stalinizm, „odwilż, wypadki marcowe, Grudzień 1970, stan wojenny, przełom 1989 r.). I w takim kontekście chciałabym zobaczyć polską literaturę współczesną – jako wypadkową działań pisarzy i władzy – w tym wielce opresyjnej cenzury.

Literatura:

Literatura każdorazowo dobrana do tematu pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.