Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM21 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student, zapisując się na seminarium magisterskie, powinien wykazywać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami następującymi. – Orientacja podstawowa w dziedzinach wiedzy historycznoliterackiej i poetyki dzieła, historii dziejów i kultury, zwłaszcza I poł. XX w. Podstawowa umiejętność pisemnej interpretacji dzieła literackiego z zastosowaniem kategorii badawczych i wymienionych kontekstów. Docenienie dorobku kultury i literatury, będącej przedmiotem seminarium.


Skrócony opis:

Ramowy temat: Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury. Po zakończeniu Wielkiej Wojny dokonuje się modernizacja kultury i literatury.Uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury i literatury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego i profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności.Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat, który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.Równoległy cel: przygotowanie warsztatu pracy magistranta.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, drugiego stopnia

Rodzaj przedmiotu: Moduł 20 seminarium magisterskie - etap I obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki – nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: pierwszy rok studiów drugiego stopnia, semestr zimowy, letni

Wymagania wstępne: Student, zapisując się na seminarium magisterskie, powinien wykazywać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami następującymi. – Orientacja podstawowa w dziedzinach wiedzy historycznoliterackiej i poetyki dzieła, historii dziejów i kultury, zwłaszcza I poł. XX w. Podstawowa umiejętność pisemnej interpretacji dzieła literackiego z zastosowaniem kategorii badawczych i wymienionych kontekstów. Docenienie dorobku kultury i literatury, będącej przedmiotem seminarium.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 h Metody dydaktyczne: seminarium - 1 etap: dyskusje i prezentacje problemów badawczych, metodologicznych, formalno - warsztatowych na seminarium,praca samodzielna studenta, konsultacje merytoryczne i formalne

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium - 60 h; konsultacje z promotorem - 75 h; zbieranie i wstępne opracowanie materiałów do pracy magisterskiej - 90 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 125 - 5 ECTS; o charakterze praktycznym - 90 h - 3 ECTS

Tematy wybrane w trakcie seminarium mieszczą się w ramach proponowanego ramowego tematu:"Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury". Punktem wyjścia jest refleksja historyczna i kulturowa dotycząca przełomu, jakim był koniec pierwszej wojny światowej oraz jego skutków dla literatury. Po zakończeniu Wielkiej Wojny dokonuje się modernizacja kultury i literatury.Uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury i literatury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego i profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności.Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat, który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.Równoległy cel: przygotowanie warsztatu pracy magistranta.

Literatura:

Lektury metodyczne, warsztatowe: K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998;K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012; H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004; Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Lektury merytoryczne - w zależności od konkretnych tematów realizowanych podczas seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student charakteryzuje w sposób pogłębiony proces historycznoliteracki, przypadający na pierwszą połowę XX w., szczególnie okres międzywojenny, a też dysponuje odpowiednią metodologią badań (PP2_W01)

2. Definiuje i opisuje strukturę komunikatów (tekstów) naukowych i artystycznych z badanego okresu (FP2__08)

3. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania komunikatów i tekstów z badanego okresu historycznoliterackiego i i historii literatury tego okresu (FP2_W11)

Umiejętności:

4. Formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji dotyczących wybranych problemów z dziedziny historii literatury międzywojennej (FP2_U01).

5. Analizuje i kontekstowo interpretuje tekst artystyczny z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego (FP2_U02)

6. Potrafi uzyskać z wszystkich istotnych źródeł i wykorzystać w indywidualnej pracy analityczno-interpretacyjnej informacje dotyczące literatury okresu międzywojennego (FP2_U03)

7. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin do zrealizowania tematu pracy magisterskiej (FP2_U04)

8. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów kultury dwudziestowiecznych, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii literatury i innych dyscyplin, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (FP2_U05)

9. Potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną i ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, merytorycznego argumentowania, specjalistycznej terminologii oraz poglądów innych autorów (FP2_U06)

10. Potrafi przygotować się do dyskusji, sporządzić listę kwestii spornych w tradycji naukowej oraz dyskutować używając specjalistycznej terminologii (FP2_U07)

11. Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o tekstach literackich i opracowaniach naukowych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w formie pisemnej (FP2_U08)

Kompetencje społeczne:

12. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem realizowanego zadania, dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki i obowiązującymi normami (FP2_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien uczestniczyć w zdecydowanej większości zajęć seminaryjnych, dokonać wyboru tematu, opracować konspekt, bibliografię, wstępny rozdział. Warunkiem zaliczenia seminarium jest obecność na zajęciach, przedstawienie bibliografii, konspektu oraz wstępnego rozdziału pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kieżuń
Prowadzący grup: Anna Kieżuń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Ramowy temat: Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury. Po zakończeniu Wielkiej Wojny dokonuje się modernizacja kultury i literatury.Uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury i literatury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego i profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności.Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat, który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.Równoległy cel: przygotowanie warsztatu pracy magistranta.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne, drugiego stopnia

Rodzaj przedmiotu: Moduł 20 seminarium magisterskie - etap I obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki – nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: pierwszy rok studiów drugiego stopnia, semestr zimowy, letni

Wymagania wstępne: Student, zapisując się na seminarium magisterskie, powinien wykazywać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami następującymi. – Orientacja podstawowa w dziedzinach wiedzy historycznoliterackiej i poetyki dzieła, historii dziejów i kultury, zwłaszcza I poł. XX w. Podstawowa umiejętność pisemnej interpretacji dzieła literackiego z zastosowaniem kategorii badawczych i wymienionych kontekstów. Docenienie dorobku kultury i literatury, będącej przedmiotem seminarium.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 h Metody dydaktyczne: seminarium - 1 etap: dyskusje i prezentacje problemów badawczych, metodologicznych, formalno - warsztatowych na seminarium,praca samodzielna studenta, konsultacje merytoryczne i formalne

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w seminarium - 60 h; konsultacje z promotorem - 75 h; zbieranie i wstępne opracowanie materiałów do pracy magisterskiej - 90 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 125 - 5 ECTS; o charakterze praktycznym - 90 h - 3 ECTS

Tematy wybrane w trakcie seminarium mieszczą się w ramach proponowanego ramowego tematu:"Dwudziestolecie literackie – pisarki, pisarze w perspektywie przemian nowoczesnej kultury". Punktem wyjścia jest refleksja historyczna i kulturowa dotycząca przełomu, jakim był koniec pierwszej wojny światowej oraz jego skutków dla literatury. Po zakończeniu Wielkiej Wojny dokonuje się modernizacja kultury i literatury.Uległy przyśpieszeniu procesy cywilizacyjne, jak industrializacja, urbanizacja, demokratyzacja. Modernizacji warunków życia społeczeństw towarzyszyły gwałtowne przemiany kultury i literatury: ukształtowanie masowego odbiorcy, demokratyzacja obyczaju, instytucjonalizacja życia literackiego i profesjonalizacja zawodu literata. Pisarze polscy podjęli powszechne wyzwanie nowoczesności.Warto przez pryzmat wymienionych wyżej, przykładowych zjawisk nowoczesnej kultury tamtego czasu, spojrzeć na upatrzonego przez siebie pisarza, pisarkę, środowisko artystyczne, instytucję życia artystycznego , czy wybitny bądź interesujący tekst literacki. Odnaleźć temat, który byłby indywidualnym spojrzeniem na zauważone oblicze nowoczesności Dwudziestolecia.Równoległy cel: przygotowanie warsztatu pracy magistranta.

Literatura:

Lektury metodyczne, warsztatowe: K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998;K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną : licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2012; H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004; Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Lektury merytoryczne - w zależności od konkretnych tematów realizowanych podczas seminarium.

Uwagi:

Student, zapisując się na seminarium magisterskie, powinien wykazywać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami następującymi. – Orientacja podstawowa w dziedzinach wiedzy historycznoliterackiej i poetyki dzieła, historii dziejów i kultury, zwłaszcza I poł. XX w. Podstawowa umiejętność pisemnej interpretacji dzieła literackiego z zastosowaniem kategorii badawczych i wymienionych kontekstów. Docenienie dorobku kultury i literatury, będącej przedmiotem seminarium.

Student powinien uczestniczyć w zdecydowanej większości zajęć seminaryjnych, dokonać wyboru tematu, opracować konspekt, bibliografię, wstępny rozdział. Warunkiem zaliczenia seminarium jest obecność na zajęciach, przedstawienie bibliografii, konspektu oraz wstępnego rozdziału pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.