Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM3 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studenta do napisania samodzielnej pracy magisterskieji zrealizowanie jej. W związku tym student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej,gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Student poznaje założenia metodologiczne niezbędne do napisania pracy, opanowuje technikę pisania pracy naukowej,gromadzi literaturę, tworzy konspekt pracy, a następnie pisze pracę.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; Moduł 30 - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych, literaturoznawstwo.

Rok studiów/semestr: I rok filologia polska II st., semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: znajomość zasad cytowania i parafrazy cudzych tekstów, opracowania bibliografii, przypisów, a także podstawowych reguł kompozycji i stylu rozprawy naukowej, minimalne doświadczenie w zakresie komputerowej redakcji tekstu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin; ćwiczenia

Wymagania wstępne: znajomość zasad cytowania i parafrazy cudzych tekstów, opracowania bibliografii, przypisów, a także podstawowych reguł kompozycji i stylu rozprawy naukowej, minimalne doświadczenie w zakresie komputerowej redakcji tekstu.

Metody dydaktyczne: praca indywidualna

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach – 30h, przygotowanie do zajęć – 5 h, udział w konsultacjach – 5 h, przygotowanie pracy licencjackiej – 20 h; razem – 60 h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta: a)związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h (5 pkt ECTS), b) o charakterze praktycznym - 30 h (3 pkt ECTS).

Literatura:

1. Borkowska G., Pozytywiści i inni, Warszawa 1996;

2. Tomkowski J., Mój pozytywizm. Warszawa, 1993;

3. Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX, red. Maciejewski J. i Bujnicki T., Wrocław 1986 (wybór);

4. „Lalka" i inne. Studia w stulecie powieści realistycznej, red. Bachórz J. i Głowiński M., Warszawa 1992;

5. Kulczycka-Saloni I, Knysz-Rudzka D., Paczoska E., Naturalizm i naturaliści w Polsce. Doświadczenia, poszukiwania, kreacje, Warszawa 1992;

6. Prokop J., Uniwersum polskie, Kraków 1993 (tu: Uniwersum polskie; Rodzina pod. zaborami; Święte rany polskiego narodu);

7. M. Gloger, Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1.

8. Dynamika wewnętrzna światopoglądu Młodej Polski, w: Porównania. Studia o kulturze modernizmu, red. R.Zimand, Warszawa 1993;

9. Wyka. K, Młoda Polska /t. 1 Modernizm polski, t.2 Szkice z problematyki epoki), Kraków 3.977 ;

10. Tomkowski J., Młoda Polska, Warszawa 2001.

11. Ihnatowicz E. , Literatura II połowy XIX wieku, Warszawa 2000.

12. Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Warszawa 1997.

13. E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku, Warszawa 2010.

Podręczniki i opracowania :

H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1978;

E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914), Warszawa 2000.

G. Borkowska , Pozytywiści i inni, Warszawa 1999.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-17 oraz współczesna jej kontynuacja: Dawni pisarze polscy.

Obraz literatury polskiej XIX wieku, seria IV ( do przejrzenia);

Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A.Kowalczykowej, Warszawa 1991.

Historia literatury polskiej w 10 tomach, pod red. A. Skoczek, t. VI Pozytywizm;

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 2005 (tu: Comte, J. St. Mill, Spencer, Taine, Renan)

Z. Szweykowski, Trylogia Henryka Sienkiewicza. Szkice, Poznań 1961;

Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972;

G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001;

Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, pod red. S. Fity, Lublin 1993.

Młoda Polska

Podręczniki i opracowania:

M. Podraza –Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992 ;

A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994;

J. Tomkowski, Młoda Polska, Warszawa 2001;

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 2005 (tu: Max Stirner, Thomas Carlyle, Wilhelm Dilthey, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson )

Historia literatury polskiej w 10 tomach, pod red. A. Skoczek, t. VII Młoda Polska ;

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” i jej współczesne kontynuacje, zob. wyżej

K. Wyka, Modernizm polski, Kraków 1968 lub Młoda Polska, t. I, Kraków 1977;

M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969 (II Kraków 1997);

T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej (1890-1905), Kraków 1986;

M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994;

W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1992 (II 1997);

M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999;

A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Kraków 2003.

A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 KA7_WG2 KA7_WK2 KA7_UWKOU1 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 KA7_UWOU1 KA7_ UWKO1 KA7_ KOR2 KA7_ KKO1 KA7_ KK02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze. Zaliczenie nieobecności przekraczających dopuszczalny limit w formie ustnej na konsultacjach.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• konspekt pracy dyplomowej;

• referowanie kolejnych fragmentów pracy dyplomowej;

• złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.