Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czytelnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1CZY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czytelnictwo
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza bibliotekarska. Ogólne przygotowanie w zakresie odbioru tekstów, komunikacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat problematyki czytelnictwa. W trakcie zajęć słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie przeprowadzania badań czytelnictwa z wykorzystaniem różnych technik badawczych, pozna nowoczesne metody pracy z czytelnikami; zapozna się z formami promocji, upowszechniania czytelnictwa; zdobędzie kompetencje do pracy z różnymi grupami czytelników (w tym – z ludźmi chorymi), niezbędne do tego, by być animatorem czytelnictwa czy szerzej kultury.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, I semestr, 10 godz. wykładu, 10 godz. ćwiczeń, 10 godz. lab. ; 4 ECTS; bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach- 30 godz.

udział w konsultacjach- 2 godz.

przygotowanie do zajęć i egzaminu, 50 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 3

W tym o charakterze praktycznym 10 0,5

Treści

Wykłady: Problematyka czytelnictwa, terminologia naukowa. Czytelnictwo w aspekcie historycznym i współczesnym (w tym badania BN). Interdyscyplinarny charakter czytelnictwa. Czytelnictwo różnych grup wiekowych i społecznych.

Ćwiczenia: Metodologia badań (zakresy, metody, techniki). Pedagogika i promocja czytelnictwa (w tym: edukacja czytelnicza i medialna). Zagadnienia związane z upowszechnianiem czytelnictwa (instytucje, akcje społeczne, przykłady upowszechniania czytelnictwa w bibliotekach polskich i obcych, itp.). Formy pracy z czytelnikami. Biblioterapia.

Laboratorium: zajęcia warsztatowe (storytelling, booktalking, teatrzyk Kamishibai, DKK).

Literatura:

Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, pod red. A. Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2011.

Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pod red. A. Jakubowicz-Bryx, Bydgoszcz 2011.

Dunin J., Pismo zmienia świat: czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa 1998.

Koryś I., Wolff K., Wybieram książkę: społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku, Warszawa 2010.

Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka: z zagadnień upowszechnia czytelnictwa i książki dziecięcej, Warszawa 1992.

Wajda A., Metodyka i organizacja czytelnictwa, Warszawa 1983.

Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 1999.

Wojciechowski J., Podstawy pracy z czytelnikiem, Warszawa 1991

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Słuchacz definiuje i objaśnia problematykę czytelnictwa zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, ukazuje jego interdyscyplinarny charakter (ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wypowiedzi na platformie e-learningowej, egzamin ustny)

- opisuje publiczność czytelniczą (ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wypowiedzi na platformie e-learningowej, egzamin ustny)

- rozróżnia i charakteryzuje metody i techniki badania czytelnictwa(ocena wypowiedzi na platformie e-learningowej, egzamin ustny)

- wskazuje i objaśnia różne formy upowszechniania i promocji oraz edukacji czytelniczej, form pracy z czytelnikami (ocena wypowiedzi na platformie e-learningowej, egzamin ustny)

Umiejętności

- słuchacz potrafi przeprowadzać badania czytelnictwa przy użyciu różnych technik badawczych oraz analizować ich wyniki (ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wypowiedzi na platformie e-learningowej, egzamin ustny)

- potrafi prowadzić działalność związaną z promocją, upowszechnianiem czytelnictwa (ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wypowiedzi na platformie e-learningowej, egzamin ustny)

Kompetencje społeczne

Słuchacz ma postawę aktywną i kreatywną na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz kształtowania wysokiego poziomu kultury czytelniczej społeczeństwa (ocenianie ciągłe)

Odniesienie do efektów kształcenia SPACINiB: SP_W05, SP_U08, SP_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metoda heurezy, praca w grupach, praca indywidualna. Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Zaliczenie na podstawie obecności (dopuszczalne są 2 nieobecności, pozostałe należy zaliczać w formie ustnej)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.