Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i recepcja literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1HRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i recepcja literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza w zakresie historii literatury polskiej i powszechnej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii literatury powszechnej w zarysie (od średniowiecza po XXI wiek) z wyeksponowaniem twórców i dzieł, które mogą interesować współczesnego czytelnika i być polecane przez bibliotekarzy.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, Ii semestr, 20 godz. wykładów; 3 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach – 20 godz.

Przygotowanie do zajęć – 40 godz

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 h 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40 h 2

O charakterze praktycznym -

Literatura:

1. Hasło :„recepcja literatury” w: Słownik terminów literackich, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowi, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, wyd. dow.

2 2. J. Tomkowski, Dzieje literatury powszechnej, Warszawa 2008.

3. J. Kott, Szekspir współczesny, Kraków 1990.

4. Günter Grass i polski Pan Kichot, napisała i zebrała M. Janion, Gdańsk 1999.

5. Historia literatury amerykańskiej XX wieku, red. A. Salska, Kraków 2003 (tu rozdziały: K. Andrzejczak, Salinger: fałsze świata dorosłych; M. Wilczyński, Proza eksperymentalna lat 60. i 70.).

6. Historia literatury rosyjskiej XX w., red. A. Drawicz, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz zna i rozumie w pogłębionym stopniu:

- interdyscyplinarność bibliotekoznawstwa, czytelnictwa oraz rolę literatury pięknej w pracy z użytkownikami bibliotek

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną literaturoznawstwa, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju

- epoki historycznoliterackie i ich najważniejszych reprezentantów

- rodzaje, gatunki literackie oraz metody i formy pracy z tekstem literackim

Umiejętności

- słuchacz potrafi analizować i interpretować teksty literackie

- potrafi dobierać literaturę dla poszczególnych kręgów czytelników i użytkowników bibliotek

Kompetencje społeczne

- słuchacz jest gotów do krytycznej oceny wytworów kultury, tekstów literackich

- uzupełniania swego wykształcenia, poszerzania wiedzy literackiej

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, upowszechniania czytelnictwa (w tym czytelnictwa literatury pięknej), docenienia znaczenia literatury pięknej dla rozwoju człowieka i jego wrażliwości estetycznej

Odniesienie do Efektów SPACINiB:

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG07, SP7_UW08, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KR02

Sposoby weryfikacji efektów: zaliczenie ustne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.