Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo w bibliotece

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2PWB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w bibliotece
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

podstawowa wiedza bibliotekarska

Skrócony opis:

Opanowanie przez słuchaczy elementarnej wiedzy

z zakresu polskiego prawa bibliotecznego i okołobibliotecznego uwzględniającego różne rodzaje i typy bibliotek.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, drugi semestr, 5 godz. wykładu; 1 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w wykładach

5x1h=5 h

Przygotowanie do zajęć 15 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 5 h 0,2

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 h 0,8

O charakterze praktycznym -

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę z zakresu: bibliologii, bibliotekarstwa, informatologii, czytelnictwa; ma orientację w normach, procedurach i technikach stosowanych w różnych obszarach działalności informacyjnej i bibliotekarskiej oraz z zakresu stosowania prawa w bibliotece (ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, podstaw prawa autorskiego oraz prawnych aspektów zarządzania instytucjami informacji i książki)

- posiada typologię i zadania poszczególnych bibliotek oraz aspekty prawne ich funkcjonowania

- posiada świadomość interdyscyplinarnego charakteru studiowanej dziedziny oraz jej relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy.

Umiejętności:

- potrafi wykonywać podstawowe zadania biblioteczne, respektując normy prawne.

Kompetencje społeczne:

- stosuje podstawową wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej w bibliotece, norm prawnych, regulaminów, itp.

- wykazuje gotowość do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania wiedzy oraz dostosowywania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy bibliotekarza, animatora czytelnictwa.

Odniesienie do Efektów SPACINIB:

SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_UU01, SP7_KR01

Sposoby weryfikacji Efektów: zaliczenie ustne na ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.