Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki komunikacyjne w bibliotece

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-2TKB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki komunikacyjne w bibliotece
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Słuchacz przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien mieć:

1. poszerzoną wiedzę z kultury języka polskiego,

2. podstawową wiedzę z gramatyki opisowej języka polskiego,

3. umiejętność oceny poprawności komunikatów językowych,

4. podstawową wiedzę o mediach.

5. podstawową wiedzę z zakresu wystąpień publicznych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1) Celem zajęć jest przygotowanie bibliotekarza do pracy z różnymi grupami czytelników i autorów, zwłaszcza w zakresie wystąpień publicznych, pracy z nowymi mediami oraz współpracy z autorami i wydawnictwami. Na zajęciach będzie poruszana następująca tematyka:

2) Wystąpienia publiczne. Przygotowanie wystąpienia - jak mówić, aby osiągnąć cel? Autoprezentacja, znaczenie mowy ciała, negocjacje w kulturze. Skuteczna argumentacja. Jak prowadzić spotkania autorskie, panele, debaty, dyskusje o książkach. Formy współpracy z mediami. Podstawy konstrukcji wypowiedzi prasowej i informacyjnej. Jak skutecznie powadzić blog? Retoryka wywiadu. Instytucja kultury na portalach społecznościowych: Twitter, Instagram, Facebook. Dobre i złe praktyki.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien posiadać poszerzoną wiedzę z kultury języka polskiego, mieć podstawową wiedzę z gramatyki opisowej języka polskiego, odznaczać się umiejętnością oceny poprawności komunikatów językowych oraz świadomością zróżnicowania języka polskiego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: aktywizujące (ćwiczenia praktyczne z tekstem oraz dyskusja) i podające w postaci prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach - 20 h (= 0,5 ECTS); przygotowanie do zajęć - 25 h+udział w konsultacjach - 15 h = 40 h (= 1,5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 10 h (=0,5 pkt ECTS);

niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h (= 1,5 pkt ECTS)

Literatura:

Kisilowska M., Przastek-Samokowa M., Potrzeby i kompetencja językowa klientów bibliotek. http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/kisilowska.php Kisilowska M, Pracownik? Klient? Człowiek? Bibliotekarz w procesach komunikacji wewnętrznej,

http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/referaty/ped4.pdf

D. Hymes, Socjolingwistyka i etnografia mówienia, tłum. K. Biskupski, [w:] M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo, Warszawa 1980.

Austin J., How to Do Things with Words, [w:] Mówienie i poznanie. Rozprawy i wykłady filologiczne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.

Wierzbicka A., Język-umysł-kultura. Wybór prac, (red.) J. Bartmiński, Warszawa 1999.

Kisilowska M., Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić, czyli komunikacja w bibliotece, Warszawa 2001.

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010.

Davis M.1. Christopher Turk, Sztuka przemawiania, Wrocław 2003

J. Detz, Sztuk przemawiania, Gdańsk 2008

B. Blein, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Warszawa 2010

B. Decker, Wystąpienia publiczne, Warszawa 2008

Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz opisuje modele komunikacji oraz charakteryzuje współczesne techniki komunikacyjne w bibliotekach w odniesieniu do wymagań świata wydawniczego i cyfrowego

Umiejętności

Słuchacz stosuje wiedzę o zasadach komunikacji, technikach komunikacyjnych w kontaktach z przełożonymi, współpracownikami i użytkownikami bibliotek różnego typu.

Słuchacz potrafi tworzyć odpowiednie komunikaty, analizować i oceniać przydatność różnych technik komunikacyjnych także w zakresie nowych mediów.

Kompetencje społeczne

Słuchacz wykazuje się dbałością o etyczne walory komunikacji, otwartością na potrzeby użytkowników bibliotek i kreatywnością w budowaniu z nimi różnego typu komunikacyjnych relacji i negocjacji

Odniesienie do Efektów SPACINiB:

SP7_WG02, SP7_UK01, SP7_KK01, SP7_KO01, SP7_KR01

Sposoby weryfikacji Efektów: ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Metody: podające głównie w postaci prezentacji multimedialnych oraz aktywizujące, tzn. ćwiczenia praktyczne oraz ćwiczenia przed grupą.

Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocenę, którego podstawą jest obecność (1 nieobecność jest dopuszczalna) oraz aktywność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.