Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Morfologia i składnia języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1MIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Morfologia i składnia języka polskiego
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Treści przedmiotu:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: studia podyplomowe

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów: pierwszy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: przedmiot prowadzony jest z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, metody heurystycznej, metod aktywizujących, np. warsztatów grupowych, metody projektu, dyskusji

Punkty ECTS: 3

Uczestnictwo w ćwiczeniach – 30 godz.

Samodzielna praca w domu – 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 8 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

Przygotowanie prezentacji – 5 godz.

ŁĄCZNIE – 75 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godz. (1 p. ECTS);

- zajęciami o charakterze praktycznym - 30 godz. (1 ECTS);

Literatura:

R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1974.

i do wyboru jedna pozycja:

J. Podracki, Składnia polska, Warszawa 1989.

Słownik gramatyki języka polskiego pod red. W. Gruszczyńskiego i J. Bralczyka, Warszawa 2001.

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) charakteryzuje się podstawową znajomością terminów i pojęć z poziomów morfologicznego i składniowego języka polskiego

2) zna na poziomie podstawowym zjawiska i mechanizmy charakterystyczne morfologii i składni języka polskiego,

3) zna założenia podstawowych metod analizy morfologicznej i składniowej.

4) rozumie potrzebę znajomości reguł morfologicznych i składniowych języka w pracy logopedy.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie posługiwać się podstawową terminologią językoznawczą z zakresu morfologii i składni języka polskiego.

2) rozpoznaje podstawowe jednostki fleksyjne, słowotwórcze i składniowe.

3) umie dokonać analizy fleksyjnej, słowotwórczej i składniowej wybranych jednostek.

4) umie odszukać potrzebne informacje z zakresu fleksji, słowotwórstwa i składni w podręcznikach, słownikach i innych źródłach, opracować je samodzielnie bądź w zespole i przedstawić w wybranej przez siebie formie.

5) umie wykorzystać wiedzę o języku polskim do budowania warsztatu logopedy (np. ćwiczeń, gier i zabaw potrzebnych w profilaktyce, diagnozie i terapii).

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) umie pracować w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny na podstawie:

oceny aktywności w trakcie zajęć, oceny wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, oceny prezentacji (referatu) oraz oceny efektów pracy zespołowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.