Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1PSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Podstawowe pytania psychologii rozwoju człowieka. Pojęcie zmiany rozwojowej. Cel i sens rozwoju.

2. Procesy dojrzewania, uczenia się i socjalizacji. Rodzaje zmian rozwojowych.

3. Zadania rozwojowe w poszczególnych okresach życia wg Roberta J. Havighursta.

4. Czynniki rozwoju człowieka. Stanowiska dotyczące czynników rozwoju człowieka. Klasyfikacja czynników rozwoju.

5. Deficyty rozwojowe, dysharmonie w rozwoju.

6. Socjalizacja. Modele socjalizacji.

7. Rodzaje środowiska człowieka. Srodowisko rodzinne i pozarodzinne

8. Teoria rozwoju Jeana Piageta

9. Teoria L. Wygotskiego

10. Teoria rozwoju U. Bronfenbrennera

Literatura:

1. Schaffer H.R (2005) Psychologia dziecka. Warszawa: PWN

2. Trempała J. (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN

3. Vasta R. , Haith M. M. , Miller S. A. (1995), Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) Zna terminologię z zakresu lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

2) Ma podstawową wiedzę z zakresu lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

3) Ma podstawową wiedzę z zakresu komunikowania interpersonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń komunikacji językowej i społecznej.

4) Posiada podstawową wiedzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się, zna wybrane zagadnienia z zakresu rozpoznawania zaburzeń uczenia się i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki.

2) Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

3) Potrafi samodzielnie opracować i przedstawić zagadnienia z zakresu logopedii oraz lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

4) Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, psychologii i pedagogiki

5) Potrafi dokonać wstępnego rozpoznania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zastosować odpowiednie metody pracy z nimi.

6) Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu logopedii oraz lingwistycznych, medycznych, psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

2) Przestrzega zasad etyki zawodowej.

3) Umie pracować w zespole.

Sposoby weryfikacji: ocena wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie wykładu na egzaminie

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu i konsultacji

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.