Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka logopedyczna w szkole i/lub innej placówce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1SZK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka logopedyczna w szkole i/lub innej placówce
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Zapoznanie słuchaczy z działaniami logopedy w szkole podstawowej.

2. Zaprezentowanie obowiązującej logopedę dokumentacji, pomocy dydaktycznych (w tym multimedialnych), literatury.

3. Omówienie charakterystycznych zaburzeń mowy występujących w szkole.

4. Prowadzenie przez słuchaczy wstępnej diagnozy logopedycznej dzieci z klasy rocznego przygotowania szkolnego.

5. Prowadzenie zajęć logopedycznych z komentarzem wyjaśniającym.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. (rozporządzenie MEN z dnia 17 XI 2010 r.)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) Ma pogłębioną wiedzę z zakresu profilaktyki logopedycznej.

2) Ma podstawową wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dyslalii i dyzartrii.

3) Ma wiedzę z zakresu planowania, organizowania i prowadzenia opieki logopedycznej w szkole zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi MEN.

4) Ma wiedzę o strukturze i organizacji pomocy logopedycznej w Polsce.

5) Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki.

2) Potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, dokonać wstępnego rozpoznania logopedycznego.

3) Potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z innymi specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.

4) Potrafi pracować w zespole, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne, pozwalające na realizację założonych celów działań logopedycznych.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz:

1) Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

2) Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Sposób weryfikacji:

Ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, dyskusji, metody heurystycznej.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.