Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-1JŁA1 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński 1
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tymi elementami języka łacińskiego i kultury śródziemnomorskiej, które wciąż wywierają istotny wpływ na język i kulturę polską oraz europejską.

Cele:

- wykształcenie umiejętności samodzielnego czytania i tłumaczenia prostych tekstów łacińskich z wykorzystaniem zdobytych wiadomości gramatycznych oraz w oparciu o słowniki łacińsko-polskie

- zapoznanie z podstawowym zasobem słownictwa niezbędnego przy pracach tłumaczeniowych

- zapoznanie z sentencjami i zwrotami łacińskimi funkcjonującymi w dzisiejszym świecie

- zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami związanymi z kulturą antyczną

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 0500-FS1-1JŁA1, 0500-FS1-1JŁA2, 0500-FS1-2JŁA3 0500-FS1-2JŁA4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Filozofia i etyka

Rok studiów/semestr: rok I i II semestr I,II,III,IV

Wymagania wstępne (tzw.sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 120 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Punkty ECTS: 8 punktów (za semestr I,II,III,IV)

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach (ćwiczeniach) 60 x 2h = 120h

Przygotowanie do zajęć i praca domowa 60 x 1h = 60h

Przygotowanie do zaliczenia sentencji 5h + 1h = 6h

Przygotowanie do zaliczenia czytania 4 x 1h = 4h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4h

Przygotowanie do kolokwiów, egzaminu oraz obecność na nich 20h + 6h =26h

Razem: 220h (odpowiada 8 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120h + 11h = 131h

(4,5 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Norajr Ter-Grigorian Disco linguam Latinam. Podręcznik języka łacińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009;

- J. Wojtczak-Szyszkowski, Roma clarissima urbium. Język łaciński dla studentów kierunków historycznych i filologicznych, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1989,

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005,

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa 1996,

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986,

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002,

- O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, PWN, Warszawa 2002,

- J. Danka, M. Kaźmierczak, Język łaciński dla anglistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002,

- L. Gołębiowska, A. Pawłowska, U. Tylicka, Quid scientia sine usu? Ćwiczenia z języka łacińskiego dla studentów prawa i innych kierunków humanistycznych, Temida 2, Białystok 2007,

- I. Salomonowicz-Górska, Ćwiczenia z języka łacińskiego, Warszawa 2000,

- Z. Lewandowski, K.Woś, Słownik cytatów łacińskich. Wyrażenia-sentencje-przysłowia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002,

-- St. Kalinkowski, Aurea dicta. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Wydawnictwo Veda, t. 1-2, Warszawa 2001,

- Cz. Michalunio SJ, Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- posiada uporządkowaną wiedzę ogólną o antyku i zna podstawową terminologię łacińską z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, które studiuje

- posiada znajomość struktur gramatycznych i słownictwa umożliwiających rozumienie oryginalnych tekstów autorów rzymskich i wybranych autorów nowożytnych piszących po łacinie

- zna sentencje i zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie oraz rozumie ich kontekst a także zna etymologię podstawowych terminów naukowych

- rozumie wpływ antyku na współczesną kulturę europejską, dostrzega antyczne źródła cywilizacji i kultury

- potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do samodzielnego tłumaczenia tekstów łacińskich na język polski, korzystając ze słownika łacińsko-polskiego

- potrafi wymienić wyrazy pochodzenia łacińskiego funkcjonujące jako terminy w różnych dziedzinach nauki

- potrafi w określonych sytuacjach, znając kontekst, umiejętnie wykorzystać sentencje, przysłowia, zwroty

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;

- potrafi współpracować w grupie

- potrafi docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie na ocenę po semestrze I,II,III

- egzamin po semestrze IV

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.