Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-1JAN2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 2
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Załozeniem lektoratu z języka angielskiego jest przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego komunikowania się w języku obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ponadto student powinien zostać przygotowany do czytania i rozumienia literatury fachowej w wybranym kierunku studiów.

Pełny opis:

Filozofia i Etyka

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne, 1 stopnia, rok I, semestr I,II, rok II, sem. III i IV

0500-FS1-1 JAN1, 0500-FS1-1JAN2 i 0500 - FS1- 2JAN1, 0500 - FS1-2JAN2

Lektorat jęz. angielskiego - przedmiot obowiązkowy

Ogólny nakład pracy studenta: 240 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 120 godz.; przygotowanie sie do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 100 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie:20 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającym bezpośr. udziału nauczyciela: godz.120, P.ECTS - 4

o charaktezre praktycznym: godz. 120, Punkty ECTS - 4.

Literatura:

Podręczniki podstawowe:

1. English File upper - intermediate, 3rd Edition, Clive Oxenden, Christina Latham - Koenig, OUP, 2014.

Podręczniki pomocnicze:

1. Advanced Language Practice, Michale Vince.Heinemann,1994

2. The Heinemann ELT English WORDBUILDER, Guy Wellman, Macmillan, 1998.

3. Grammar and Vocabulary for Cambridege Advacned and Proficiency, Longamn,1999.

4. A Practical English Grammar Exercises,1,2. A.J. Thomson, A.V. Martinet. OUP, 1991.

5. English Advanced Vocabulary and Stracture Practice, M.Matasek, Altravox Press, 1997.

6. Grammarway 3 i 4, Jenny Dooley, V. Evans, Express Publishing, 2006.

7.English Grammar in USe, R. Murphy, Cambridge UP, 1990.

8. Successful Writing Upper - intermediate, V. Evans, Express Publishing, 2004.

Źródła podstawowe, uzupełniające i specjalistyczne:

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

www.onestepenglish.com

www.blackboard.uwb.edu.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/

www.englishclub.com

Moore , S.,GCSE Sociology, Letts Educational 1995.

Riczhard MacAndrew, Ron Martinez, Taboos and Issues, Thomson - Heinel, Boston, 2007.

Wallwork, A., Discussions A- Z upper - intermediate, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

Jones, L. Ideas, Speaking and listening activities for upper - intermediate students, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

Colie J., Slater S., Speaking 4, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Philips J., Oxford Wordpower, Oxford University Press, 1997.

Baranowski G., Uniwersalny słownik tematyczny języka angielskiegoi, Kanion, Zielona Góra, 2005.

Berestowska A., Sumera A., Zabawy słowne po angielsku, KDC, Warszawa, 2005.

Room a., An A to Z of British Life, Oxford University Press, Oxford, 1991.

Bailey, S. Academic Writing, Routledge, 2006.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów absolwent:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

- potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych.

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów filozoficznych , dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników.

- potrafi samodzielnie przygotować prace pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii ( częściowo także w języku obcym),

- zna jeden język obcy ( wraz z podstawowa terminologią filozoficzną) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia : zaliczenie pisemne po semestrze I,II, III, test, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena aktywności na zajęciach, okresowe krótkie sprawdziany i/ lub krótkie prace pisemne, egzamin ( pisemny i ustny) po IV semestrze

Metody i kryteria oceniania:

ustne lub pisemne kolokwium zaliczeniowe, okresowe krótkie sprawdziany i / lub krótkie pisemne prace domowe, zadania praktyczne i sprawnościowe oceniane przez prowadzącego

Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i obejmuje:

- dwa kolokwia semestralne

- bieżące prace kontrolne

Warunkiem zaliczenia są przynajmniej dostateczne oceny z w.wym. prac , regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, odrabianie zadanej pracy domowej oraz aktywność na zajęciach.

student, który opuścił więcej niż 2 zajęcia w semestrze bez usprawiedliwienia, musi indywidualnie zaliczyć zaległy materiał oraz opracować teksty dodatkowe wskazane przez nauczyciela.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.