Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historiografia wojskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1HW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historiografia wojskowa
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie

kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z historiografii wojskowej


.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie najważniejszych dzieł historycznych poświęconych dziejom militarnym oraz sylwetek najwybitniejszych historyków wojskowych. Omówienie najistotniejszych cech historiografii wojskowej w poszczególnych okresach jej rozwoju

.

Pełny opis:

Prezentacja dziejów rozwoju piśmiennictwa wojskowego. Omówienie etapów rozwoju polskiej historiografii wojskowej. Charakterystyka dorobku polskich historyków wojskowych w okresie wyodrębniania się historiografii wojskowej z ogólnego dziejopisarstwa. Ocena dorobku polskich historyków wojskowych działających na przełomie XIX i XX wieku. Ukazanie dorobku polskich historyków wojskowych w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej. Przedstawienie instytucji prowadzących badania nad historią wojskową. Ocena dokonań historyków wojskowych podczas drugiej wojny światowej. Kierunki badań prowadzonych przez polskich historyków wojskowych po drugiej wojnie światowej na emigracji i prezentacja ich dorobku naukowego. Działalność instytucji powstałych w Polsce Ludowej po drugiej wojnie światowej, mających na celu prowadzenie badań nad historią wojskową. Ocena dorobku historiografii wojskowej powstałego w kraju po drugiej wojnie światowej przed 1989 r. Charakterystyka działalności najważniejszych polskich ośrodków naukowych, w których prowadzone są badania nad historią wojskową. Ukazanie kierunków rozwoju współczesnej historiografii wojskowej.

Bilans nakładu pracy studenta w ramach zajęć:

Udział w zajęciach ..................................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Przygotowanie do zajęć ..........................................15 x 2 godz. = 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15 x 2 godz.= 30 godz.

Razem..........................................................................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z ćwiczeniami:

wymagającymi udziału nauczyciela...…....................60 godz. 2 pkt ECTS

o charakterze praktycznym……………………………… …30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie ...............................................................................3 pkt ECTS

Literatura:

B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa, Poznań 1996; Toruń 2003;

J. Zuziak, Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1990, Warszawa 2001;

J. Sikorski, Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku, Warszawa 1991;

Stan i perspektywy rozwoju historii wojskowej w Polsce, red. W. Rezmer, Z. Karpus, Toruń 1997;

Z dziejów służby historycznej Wojska Polskiego 1918-2002, red. Zbigniew Grabowski et al.], Warszawa 2002;

Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, t. 1-2, red. Wiesław Caban, Józef Smoliński, Kielce 2014;

„Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, 1975-2018.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (w zakresie wiedzy studiujących):

1) Studiujący posiądą zaawansowaną i uporządkowaną (chronologicznie, tematycznie, przestrzennie) wiedzę z zakresu historiografii wojskowej.

2) Studiujący uzyskają orientację nt. występujących różnic w ujęciach historiograficznych poświęconych tematyce związanej z historią wojskową (historią wojen, wojskowości, sztuki wojennej oraz genealogią wojskową).

Efekty kształcenia (w zakresie umiejętności studiujących):

1) Studiujący samodzielnie będą zdobywać i utrwalać w sposób uporządkowany i systematyczny wiedzę z zakresu historii wojskowej przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

2) Studiujący nauczą się wyszukiwać i systematyzować informacje z zakresu historii wojskowej posługując się wydawnictwami bibliograficznymi i bazami danych.

Efekty kształcenia (w zakresie kompetencji studiujących):

1) Studiujący uzyskają orientację odnośnie zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i będą rozumieć potrzebę

dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

2) Studiujący będą wykazywać niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.