Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Vademecum studiów historyczno-wojskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1VHW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Vademecum studiów historyczno-wojskowych
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstaw wiedzy metodologicznej i metodycznej z zakresu nauk historyczno-wojskowych, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury historyczno-wojskowej, ich wszechstronną analizę i ocenę, a także wykorzystywanie we własnej działalności naukowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok I, semetr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin

Metody dydaktyczne

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznowojskowych, Poznań 2001.

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1993.

A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999.

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca:

Archiwa w Polsce. Informator adresowy, Warszawa 2004.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008.

Encyklopedia Wojskowa, red. O. Laskowski, t. I-VII, Warszawa 1931-1937.

M. Franz, Metodologia badań historyczno-wojskowych epoki nowożytnej (kilka uwag krytycznych), [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

C. Grzelak, Pojęcie i klasyfikacja historii wojskowości w opinii historyków Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2004, nr 1.

S. Herbst, Historia wojskowa: treść, dzieje, metodyka, metodologia; w: tegoż, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t. II, Warszawa 1978.

Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego, red. N. Bujniewicz, Warszawa 2008.

K. Komorowski, W sprawie terminologii historycznowojskowej, „PHW”, 2004, nr 1.

M. Kukiel, Miejsce historii wojskowej wśród nauk historycznych, jej przedmiot i podział, [w:] Historycy o historii, Warszawa 1966.

M. Kukiel, O podziale polskiej historii wojskowej na okresy, „Przegląd Współczesny”, 1928, nr 1.

W. Majewski, Wokół metodyki i periodyzacji polskiej historiografii wojskowej, [w:] Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy rozwoju, red. H. Stańczyk, Toruń 2002.

S. Marciniak, Język wojskowy, Warszawa 1987.

B. Miśkiewicz, Próby klasyfikacji historii wojskowej i jej nazewnictwo w polskiej historiografii wojskowej, „PHW”, 2004, nr 1.

T. Nowak, O naukach pomocniczych historii wojskowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXVI, 1983.

K. Olejnik, Metodologia badań nad historią wojskowości średniowiecznej – podstawowe założenia, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

J. Piątek, Konflikty zbrojne XX wieku. Skuteczność badania i badacza, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

W. Rezmer, Zasadność posługiwania się „historia wojskowa” – „historia wojskowości” i relacje między nimi, „PHW”, 2004, nr 1.

F. Skibiński, O polskim języku wojskowym, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1970, nr 3.

P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.

J. Topolski, Wojna jako przedmiot badań historycznych, [w:] Pax et bellum, Poznań 1993.

J. Tym, Metodologiczne aspekty badań historyczno-wojskowych w obszarze sztuki wojennej, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

Z. Uniszewski, Wartość informacyjna relacji. Uwagi o metodzie badawczej w kontekście krytycznej analizy źródeł, „PHW”, 2004, nr 4.

A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012.

Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2003.

M. Wrzosek, Historia wojskowa. Zakres – stan – perspektywy, „Gryfita”, 2001, nr 23/24.

L. Wyszczelski, Metodologia badań historyczno-wojskowych czasów najnowszych, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

L. Wyszczelski, Próba autorskiego podejścia do systematyki historii wojskowości (wojskowej), „PHW”, 2004, nr 1.

U. Żydek-Bednarczuk, Zakres semantyczny leksemów „wojskowy” i „wojskowość” w opinii językoznawców, „PHW”, 2004 nr 1.

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1918-1939 (zdigitalizowany)

„Polska Bibliografia Wojskowa” oraz wybrane bibliografie tematyczne wydawane przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W16, K_W18, K_W19, K_W20;

Umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U20;

Kompetencje społeczne: K_K03, K_K04, K_K05, K_K08, K_K10, K_K11.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o aktywność studentów podczas zajęć oraz stopień uzyskany z kolokwium pisemnego. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów. Niezaliczenie przedmiotu w przypadku nieobecności powyżej 50% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstaw wiedzy metodologicznej i metodycznej z zakresu nauk historyczno-wojskowych, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury historyczno-wojskowej, ich wszechstronną analizę i ocenę, a także wykorzystywanie we własnej działalności naukowej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok I, semetr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin

Metody dydaktyczne

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznowojskowych, Poznań 2001.

B. Miśkiewicz, Wprowadzenie do badań historycznych, Poznań 1993.

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1993.

A. Swieżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1999.

J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca:

Archiwa w Polsce. Informator adresowy, Warszawa 2004.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008.

Encyklopedia Wojskowa, red. O. Laskowski, t. I-VII, Warszawa 1931-1937.

M. Franz, Metodologia badań historyczno-wojskowych epoki nowożytnej (kilka uwag krytycznych), [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

C. Grzelak, Pojęcie i klasyfikacja historii wojskowości w opinii historyków Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 2004, nr 1.

S. Herbst, Historia wojskowa: treść, dzieje, metodyka, metodologia; w: tegoż, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia, t. II, Warszawa 1978.

Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego, red. N. Bujniewicz, Warszawa 2008.

K. Komorowski, W sprawie terminologii historycznowojskowej, „PHW”, 2004, nr 1.

M. Kukiel, Miejsce historii wojskowej wśród nauk historycznych, jej przedmiot i podział, [w:] Historycy o historii, Warszawa 1966.

M. Kukiel, O podziale polskiej historii wojskowej na okresy, „Przegląd Współczesny”, 1928, nr 1.

W. Majewski, Wokół metodyki i periodyzacji polskiej historiografii wojskowej, [w:] Polska historiografia wojskowa. Stan badań i perspektywy rozwoju, red. H. Stańczyk, Toruń 2002.

S. Marciniak, Język wojskowy, Warszawa 1987.

B. Miśkiewicz, Próby klasyfikacji historii wojskowej i jej nazewnictwo w polskiej historiografii wojskowej, „PHW”, 2004, nr 1.

T. Nowak, O naukach pomocniczych historii wojskowej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XXVI, 1983.

K. Olejnik, Metodologia badań nad historią wojskowości średniowiecznej – podstawowe założenia, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

J. Piątek, Konflikty zbrojne XX wieku. Skuteczność badania i badacza, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

W. Rezmer, Zasadność posługiwania się „historia wojskowa” – „historia wojskowości” i relacje między nimi, „PHW”, 2004, nr 1.

F. Skibiński, O polskim języku wojskowym, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1970, nr 3.

P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.

J. Topolski, Wojna jako przedmiot badań historycznych, [w:] Pax et bellum, Poznań 1993.

J. Tym, Metodologiczne aspekty badań historyczno-wojskowych w obszarze sztuki wojennej, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

Z. Uniszewski, Wartość informacyjna relacji. Uwagi o metodzie badawczej w kontekście krytycznej analizy źródeł, „PHW”, 2004, nr 4.

A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1918-1926, Warszawa 2012.

Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2003.

M. Wrzosek, Historia wojskowa. Zakres – stan – perspektywy, „Gryfita”, 2001, nr 23/24.

L. Wyszczelski, Metodologia badań historyczno-wojskowych czasów najnowszych, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012.

L. Wyszczelski, Próba autorskiego podejścia do systematyki historii wojskowości (wojskowej), „PHW”, 2004, nr 1.

U. Żydek-Bednarczuk, Zakres semantyczny leksemów „wojskowy” i „wojskowość” w opinii językoznawców, „PHW”, 2004 nr 1.

„Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych” 1918-1939 (zdigitalizowany)

„Polska Bibliografia Wojskowa” oraz wybrane bibliografie tematyczne wydawane przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.