Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-3HRE Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia regionalna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Wiedza:

K1A _W02: Zna różne kierunki badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, itp.

K1A _W03: Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.

K1A _W05: Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

K1A _W10: Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych.

K1A _W11: Zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej.

K1A _W12: Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych, oraz innych wytworów cywilizacji przydatnych dla poznania danej epoki historycznej.

K1A _W18: Wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym.


Umiejętności:

K1A _U03: Opanował i stosuje podstawowe umiejętności badawcze w zakresie nauk historycznych korzystając z zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego.

K1A _U05: Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

K1A _U08: Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretuje je stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka.
Kompetencje społeczne:

K1A _K01: Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej.

K1A _K04: Docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

K1A _K06: Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Wiedza o historii regionu Podlasia, specyfice wyznaniowej, kulturowej dawnych mieszkańców regionu.

Wiedza o gospodarce i demografii Podlasia w porównaniu z innymi obszarami.

Kultura Podlasia – dawna książka, oświata.

Kształty przestrzenne regionu.

Straty dziedzictwa kulturalnego w XVII-XX w.

Literatura:

Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 1-4, Warszawa 1900-1904.

Historia Białegostoku, red. A. C. Dobroński, Białystok 2012.

Historia województwa podlaskiego, red. A. C. Dobroński, Białystok 2010.

Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne, ekonomiczne, Wrocław 1980.

Lustracja województwa podlaskiego 1570 i 1576, oprac. J. Topolski i J. Wiśniewski, Wrocław - Warszawa 1959.

Maroszek J., Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596-1996, Białystok 1996.

Maroszek J., Dzieje województwa podlaskiego do 1795 t., Białystok 2013.

Maroszek J., Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000.

Maroszek J., Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013.

Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996.

Teofilewicz D., Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

Urzędnicy podlascy XIV-XVII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994

Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od k. XIV do poł. XVII w., „Acta Baltico-Slavica”, t. I, Białystok 1964, s. 115-135.

Efekty uczenia się:

Poznanie przeszłości obszaru Podlasia w XIV-XX w., jego specyfiki gospodarczej, prawnej, etnicznej, wyznaniowej, zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.