Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1DEM Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Demografia historyczna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Założenia przedmiotu:

Wiedza demograficzna tj. poznanie i zrozumienie podstawowych praw rządzących rozwojem ludności dawniej i obecnie jest niezbędna dla historyka i humanisty, będącego aktywnym członkiem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.


Cele przedmiotu:

Wyposażenie studenta w podstawowy zasób wiadomości dotyczących przebiegu w przeszłości historycznej procesów demograficznych i ich rozlicznych uwarunkowań (społecznych, klimatycznych, gospodarczych).

Zapoznanie z podstawowymi źródłami analiz demograficznych w zakresie stanu, ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności oraz nauczenie podstawowych metod badawczych stosowanych w obserwacji demograficznej.


Pełny opis:

Bilans nakładu pracy studenta Udział w zajęciach 30

Przygotowanie do zajęć 30

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5

Realizacja zadań projektowych 30

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 10

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 2,0

o charakterze praktycznym 30 2,0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J.-P. Bois, Historia starości. Od Montaigne’a do pierwszych emerytur, Warszawa 1996

2. J.-L. Flandrin, Historia rodziny, Warszawa 1998

3. M. Kopczyński, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998

4. C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009

5. M. Okólski, A. Fihel, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012

6. W. Reinhard, Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009, s. 125-232.

Literatura uzupełniająca:

1.Historia życia prywatnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1999

2. E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001

3. Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, red. C. Kuklo, Warszawa 2008

4. Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana? red. C. Kuklo, Warszawa 2012

5. Michel Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, wyd. 2, Gdańsk 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student opanował na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu demografii historycznej,

2) Rozumie powiązania interdyscyplinarne demografii historycznej z innymi naukami i obszarami nauk.

3) Zna i stosuje w praktyce metody i sposoby opracowywania źródeł historycznych charakterystyczne dla demografii. Historycznej K2A-W03, K2A_W15, K2A_W19

Umiejętności:

1) Student potrafi samodzielnie scharakteryzować i ocenić powiązania demografii historycznej z innymi kierunkami badań historycznych jak np. historia klimatu, historia gospodarcza.

2) Potrafi przeprowadzić pogłębioną krytykę źródeł dawnych i obecnych wykorzystywanych w demografii historycznej i bieżącej. K2A_U02, K2A_U09

Kompetencje społeczne:

1) Student dąży do obiektywizmu w wyjaśnianiu praw rządzących rozwojem demograficznym ludności.

2) Ma świadomość zakresu swojej wiedzy demograficznej i umiejętności warsztatowych ale też rozumie i dąży do ciągłego ich rozwoju. K2A_K03, K2A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą są ćwiczenia praktyczne polegające na rekonstruowaniu demograficznych dawnych populacji i obliczaniu różnorodnych współczynników demograficznych.

Formą zaliczenia jest zaliczenie ustne oraz stała ocena aktywności w trakcie zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.