Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia warsztatowe z języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS2-1ZWJŁ Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z języka łacińskiego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

warsztatowe

Skrócony opis:

Warsztaty służą usystematyzowaniu wiedzy dotyczącej łaciny klasycznej, kształceniu umiejętności gramatyczno-tłumaczeniowych z języka łacińskiego oraz poznaniu specyfiki łaciny średniowiecznej.

Podczas zajęć omawiane będą różnice w ortografii, leksyce, morfologii i składni zachodzące między łaciną klasyczną a średniowieczną. Student będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi technikami translatorskimi umożliwiającymi przekład na język polski, interpretacji wybranych fragmentów tekstów źródłowych napisanych po łacinie. Celem warsztatów jest również

podkreślenie roli, jaką spełniała łacina na przestrzeni wieków oraz dostrzeżenie jej wagi w pracach badawczych historyka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru, Moduł 1 - przedmiot podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: historia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin, ćwiczenia

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące w tym: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta - 50 (2 punkty ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (1,4 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 3,0 (1 pkt. ECTS)

Literatura:

- I. Czarciński, W. Sieradzan, Łacina średniowieczna, Toruń 2001

- J. Sondel, Słownik łacińsko – polski dla prawników i historyków, Kraków 1997

- A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko- polski, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca:

- K. Kumaniecki, Słownik łacińsko- polski, Warszawa 1974

- J. Korpanty, Mały słownik łacińsko- polski, Warszawa 2005

- J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, Warszawa 1978

- M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Warszawa 1986

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

K_W05 zna zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą,

K_W09 rozumie relacje i zależności między przeszłością a teraźniejszością oraz wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw,

K_U01 potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji,

K_U10 analizować i interpretować i prezentować zebrane materiały w przejrzystej, usystematyzowanej formie,

K_U13 wykorzystując zdobyte kompetencje i doświadczenia badawcze formułuje w sposób krytyczny i uzasadnia własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itd.,

K_K02 potrafi uznać i szanować odmienne od własnych teorie i poglądy oraz prowadzić polemikę z nimi w sposób etyczny i kulturalny,

K_K03 dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, potrafi wykazać się odpowiedzialnością i odwagą cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne, polityczne,

K_K04 potrafi docenić rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym,

K_K06 potrafi docenić i szanować, jak też jest gotów promować tradycje, dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu polega na wykazaniu się umiejętnością samodzielnego tłumaczenia i opracowania gramatycznego fragmentów tekstów wskazanych przez nauczyciela.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- ocena pozytywna z wyżej wspomnianej pracy

- regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne są dwie nieobecności, pozostałe trzeba usprawiedliwić, albo zaliczyć w formie ustnej zaległy materiał)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- praca własna studenta

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.