Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-KS1-1JA1 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 1
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny kognitywistyki i komunikacji.

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I i II rok studiów (semestr I, II, III, IV)

Liczba godzin: 120 w formie lektoratów (60 godz. na I roku, 60 godz. na II roku)

Punkty ECTS: 8

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Ogólny nakład pracy studenta: 216 godz. ( 8 ECTS) w tym:

Udział w ćwiczeniach: 120 godz.;

Udział w konsultacjach: 23 godzin (5,3 ECTS)

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, do zaliczeń i egzaminów, zadania praktyczne,): 73 godz. (2,7 ECTS)

Literatura:

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

breakingnewsenglish.com

https://scholar.google.pl/

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

www.onestopenglish.com

www.blackboard.uwb.edu.pl

https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_cognitive_science_articles

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Nauki_społeczne

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Social_sciences

http://www.englishclub.com

Bermúdez, J. L., 2014. Cognitive Science An Introduction to the Science of the Mind, Cambridge University Press, Cambridge.

Wallwork, A., 2007. Discussions A-Z upper-intermediate. Cambridge University Press, Cambridge.

Baranowski G., 2005. Uniwersalny Słownik tematyczny języka angielskiego, Kanion, Zielona Góra

Berestowska A., Sumera, A., 2005. Zabawy słowne po angielsku. KDC, Warszawa

S. Bailey Routledge, 2006. Academic Writing, Cambridge University Press, Cambridge

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu lektoratu student:

U02. Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami dyscyplin kognitywistycznych – w języku angielskim. Weryfikacja: egzamin ustny i pisemny, sprawdziany, wejściówki, prace pisemne, praktyczny projekt

U09. Przygotowuje prace pisemne w języku polskim oraz proste prace w języku angielskim z wybranej dyscypliny zaliczanej do „kognitywistyki i komunikacji”. Weryfikacja: prace pisemne, praktyczny projekt

U10. Przygotowuje wystąpienia ustne – w języku angielskim – dotyczące szczegółowych zagadnień „kognitywistyki i komunikacji”. Weryfikacja: egzamin ustny , ocena aktywności na zajęciach, praktyczny projekt

U11. Ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Weryfikacja: egzamin ustny i pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze I, II, III i IV, egzamin (pisemny i ustny) po IV semestrze. Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych w oparciu o wymagania szczegółowe SPNJO UwB.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po każdym semestrze nauki.

- zaliczenie na minimum 50% prac semestralnych, sprawdzianów z rozdziałów i wejściówek,

- napisanie prac pisemnych,

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej (forma pisemna i ustna) – praktyczny projekt.

- aktywność w czasie zajęć warsztatowych oraz projektów grupowych

- obecności, w przypadku nieobecności studenta, obowiązany jest on do ustnego streszczenia artykułu kierunkowego o długości 1 strony A4 w czasie konsultacji oraz zaliczenie wszelkich zaległych prac.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.