Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-1GPG Kod Erasmus / ISCED: 07.151 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu geografii politycznej i gospodarczej. Ukierunkowany na:

1) udoskonalenie umiejętności interpretacji mapy politycznej świata;

2) analizę wzajemnych oddziaływań między środowiskiem geograficznym (przestrzenią), a procesami społeczno-politycznymi, polityczno-gospodarczymi zachodzącymi we współczesnym świecie w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy studentami na temat założeń i głównych kierunków (szkół) geografii politycznej i gospodarczej. Zapoznanie z: pojęciami geopolityki i geostrategii (ich głównymi kierunkami i przedstawicielami), problemami demograficznymi, kwestiami narodów, ras i języków, zagadnieniami rozmieszczenia i migracji ludności, dynamiką zmian i współzależności na mapie polityczno-gospodarczej współczesnego świata

Pełny opis:

1. Geografia polityczna i gospodarcza jako nauka.

2. Geopolityka. Główne szkoły geopolityki

3. Jednostki polityczne na mapie swiata. Pojęcie panstwa, elementy państwowości

4. Jednostki polityczne na mapie swiata. Formy państwa i klasyfikacja państw

5. Jednostki polityczne na mapie swiata. Terytoria zależne i pozostałe jednostki terytorialne

6. Współczesna mapa polityczna świata

7. Geografia ludności świata. Rozmieszczenie ludności

8. Mniejszości narodowe i języki w świecie

9. Grupy religijne i wyznaniowe w świecie

10. Migracje we współczesnym świecie

11. Międzynarodowe problemy gospodarcze i społeczne

12. Konflikty międzynarodowe ich geografia, przyczyny, skutki

13. Mocarstwa współczesnego świata

14. Geografia turystyki

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. S. Otok, Geografia polityczna: geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Warszawa 2006.

2. J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, Warszawa 1987.

3. M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.

4. Podstawy geografii ekonomicznej, red. J.Wrony, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

5. W. Budner, Geografia ekonomiczna. Współczesne zjawiska i procesy, Poznań 2011.

6. Geografia regionalna świata, pod red. J. Makowskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.

7. K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

8. L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, LexisNexis Polska 2008.

9. Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.

10. M.Blacksell, Geografia polityczna, Warszawa 2008.

11. J.J. Preece, Prawa mniejszości, Warszawa 2007.

12. Z. Pawlak, Geografia ekonomiczna dla biznesu, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę na temat bieżącej sytuacji gospodarek światowych, przemian zachodzących na mapie politycznej świata, w tym gospodarki Unii Europejskiej

2. Zna geograficzne i historyczne uwarunkowania międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, wie jak przebiegała ewolucja zmian na mapie politycznej świata na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji współczesnej

3. Zna podstawowe tendencje przemian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie związanych ze zamianami granic, jakie następują pod wpływem procesów integracji oraz dezintegracji na skutek przebiegu konfliktów zbrojnych i sporów terytorialnych

Umiejętności:

1. Potrafi właściwie interpretować krajowe oraz międzynarodowe wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze w oparciu o bieżące informacje pochodzące z mediów

2. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu podstawowych problemów ekonomicznych na płaszczyźnie międzynarodowej w perspektywie migracji ludności oraz podziału dóbr i zasobów naturalnych

3. Potrafi prognozować podstawowe procesy ekonomiczne, społeczne, polityczne na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o bieżące wydarzenia rozgrywające się na scenie politycznej

4. Potrafi interpretować podstawowe dane odnoszące się do migracji ludności w perspektywie ich wpływu na gospodarki krajowe państw UE i pozostałych państw na mapie politycznej świata

Kompetencje społeczne:

1. Ma nawyk śledzenia na bieżąco w mediach sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji fachowych oraz pojawiających się w prasie publicystycznej

2. Uczestniczy w dyskusji merytorycznej prowadzonej w trakcie zajęć, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, formułuje wnioski

3. Rozumie sytuację polityczną państw na scenie międzynarodowej, w jakiej się znalazły,

4. Wykazuje zdolność do formułowania ocen na temat podstawowych

kwestii ekonomicznych, politycznych, społecznych na płaszczyźnie międzynarodowej oraz prognozuje na przyszłość możliwość zmian, które mogą być następstwem wydarzeń politycznych i gospodarczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się dwustopniowo:

1) Zaliczenie ślepej mapy na ocenę (35 %). Niezaliczenie ślepej mapy skutkuję niedopuszczeniem do testu semestralnego.

2) Test semestralny (35 %). 100 % materiału w formie testu (pytania testowe zamknięte oraz pytania testowe otwarte).

3) Przy zaliczeniu przedmiotu uwzględnia się aktywność na zajęciach (25 %).

4) Aktywność na wszystkich zajęciach (5%)

Dopuszczalną jest nieobecność na 1 zajęciach, resztę nieobecności student ma zaliczyć w czasie dyżurów.

Zaliczenie ślepej mapy:

Zaliczenie ślepej mapy odbywa się stopniowo (oddzielnie każdy region świata) według ustalonych terminów na zajęciach.

Osoby, które nie zaliczyli jednego z regionów mają prawo poprawić wynik na dyżurze (1 raz jeden region) lub pod koniec semestru poprzez zaliczenie całościowej ślepej mapy (wszystkie regiony na raz).

Końcowa ocena z zaliczenia ślepej mapy wywodzi się ze średniej ocen z mapy. Ocena niedostateczna z jednej z map skutkuje niedopuszczeniem do testu semestralnego.

Ocena z mapy, testu semestralnego, brak zaległości oraz aktywność w trakcie zajęć daje wynik, który jest podstawą do naliczenia oceny końcowej. Ocena wywodzi się na podstawie średniej z aktywności na zajęciach, testu semestralnego i mapy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.