Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-1WNP Kod Erasmus / ISCED: 10.051 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o państwie
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne: wyniesione ze szkoły średniej - znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - podstawowy, Moduł 2 MSM1_02 Politologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki polityczne (politologia)

Rok studiów / semestr: I rok studiów, semestr zimowy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wyniesione ze szkoły średniej: znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: Metody wspierające zdobywanie i przetwarzanie informacji, konsultacje

Punkty ECTS: 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 30 h, studiowanie literatury do zajęć: 20 h, przygotowanie do zaliczenia: 30 h, udział w konsultacjach: 1 h. Razem: 81 h.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin: 31, pkt. ECTS: 1.24), o charakterze praktycznym (liczba godzin: 50, pkt. ECTS: 2.00).

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Sagan, V. Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym (różne wydania).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student zna podstawowe terminy, przedmiot badań i metody badawcze związane z problematyką nauki o państwie (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W01)

2) Student rozumie podstawowe powiązania między dyscyplinami naukowymi, których przedmiotem badań jest państwo (historia, nauki polityczne, socjologia, filozofia, prawo, geografia) (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W02)

3) Student zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania państw współczesnych, a także mechanizmy warunkujące relacje między państwami (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_W05)

Umiejętności:

1) Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretacji wydarzeń związanych z funkcjonowaniem państw współczesnych (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U03)

2) Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania oraz przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do opinii innych w zakresie tematyki związanej z państwem (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_U22)

Kompetencje społeczne:

1) Student wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii związanych z funkcjonowaniem instytucji państwa na płaszczyźnie międzynarodowej (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: SM1A_K08)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności studentów na zajęciach (10%), dokonanej przez prowadzącego oceny przygotowania studentów do kolejnych zajęć (20%), aktywności podczas zajęć (20%) oraz wyników uzyskanych z dwóch pisemnych sprawdzianów zaliczeniowych (50%).

Nieobecności i nieprzygotowania do zajęć studenci mogą zaliczać na dyżurach (konsultacjach).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.