Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia świata i Polski po II wojnie światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2HSP Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia świata i Polski po II wojnie światowej
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami i procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi w świecie i w Polsce po II wojnie światowej, stanowiącymi tło ówczesnych stosunków międzynarodowych (które studenci poznają w ramach innych przedmiotów). Szczególny nacisk położony jest na fakty i zjawiska, będące genezą problemów współczesnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki humanistyczne, historia

Rok studiów II, semestr zimowy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godz. wykładu + 30 godz. konwersatorium

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych

Punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 60 godz., -przygotowanie do zajęć 90 godz., przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 30 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz., 2 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 0 godz., 0 pkt

Literatura:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2012.

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011.

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, Warszawa 2018.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

Najnowsza historia świata 1945-1995, T.1-3, pod red. A. Patka i in., Kraków 2007.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2007.

W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski, Warszawa 2011.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

1) rozumie powiązania między sytuacją polityczną, gospodarczą i społeczną w świecie po 1945 r.

2) ma wiedzę z zakresu najważniejszych wydarzeń międzynarodowych po II wojnie światowej;

3) ma wiedzę na temat zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Polsce oraz jej stosunków z sąsiadami;

4) rozumie skutki polityki zagranicznej mocarstw po II wojnie światowej;

Umiejętności. Student:

1) potrafi wiązać ze sobą najważniejsze procesy i wydarzenia polityczne po 1945 r. wskazując przyczyny i skutki;

2) potrafi wyszukiwać w różnych źródłach informacje dotyczące najważniejszych zagadnień z historii współczesnej, a także je analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować na zajęciach;

3) zabiera głos w dyskusji dotyczącej interpretacji wydarzeń historii współczesnej, prezentuje swoje opinie;

Kompetencje społeczne. Student:

1) dzięki znajomości losów narodów w XX w. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Polski, Europy.

Metody i kryteria oceniania:

formy zaliczenia – ocena udziału w dyskusji, kolokwium pisemne, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ocytko, Joanna Sadowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ocytko, Joanna Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.