Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka rosyjskiego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2JRO1 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka rosyjskiego 1
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu. Cele te mają być zrealizowane poprzez: kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, naukę prawidłowego czytania (fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie), rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności w formułowaniu tekstów pisanych, np. streszczanie przeczytanych tekstów, redagowanie tekstów własnych (wypracowania, listy, opowiadania itd.), wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu itd.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu, pisownia wielkiej litery i in.)

4. Leksyka: wybrane tematy, np. rodzina, zdrowie, kuchnia rosyjska, zakupy, teatr, kino, Moskwa/Sankt Petersburg, rozmowa telefoniczna, pisanie listu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: II rok, semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. (ćwiczenia).

Metody dydaktyczne: Metoda gramatyczo-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda komunikacyjna.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 18h

Udział w konsultacjach: 2h

Razem: 50h (co odpowiada 2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 (1,3 ECTS)

Literatura:

Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2002.

Zybert M., Новые встречи 2, Warszawa 2003.

Ginter A., Tulina-Blumental I., Вот лексика! Repetytorium leksykalne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2015.

Chuchmacz D., Ossowska H., Вот грамматика! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2010.

Gołubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 2000.

Ślusarski S., Tiereszczenko I., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

Hajczuk R., Szymula R. , Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009.

Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

Lewandowska H., Wróblewska H., Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

Milczarek W., Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

Лопатин В. В., Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Пулькина И. М., Захава-Некрасова Е. Б., Учебник русского языка для студентов - иностранцев, Москва 1968.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

Efekty uczenia się:

K_U17: Potrafi przygotować najprostsze wypowiedzi ustne i pisemne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych, akcentuacyjnych, intonacyjnych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki.

K_K03: Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.

K_K05: Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń.

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po III semestrze na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne (testy gramatyczne, sprawdziany ortograficzne), aktywności na zajęciach (wypowiedzi ustne) oraz obecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.