Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka rosyjskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-2JRO2 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka rosyjskiego 2
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te mają być zrealizowane poprzez: kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, opanowanie akcentuacji, naukę prawidłowego czytania (fonetycznie, intonacyjnie i akcentuacyjnie), rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności w formułowaniu tekstów pisanych, np. streszczanie przeczytanych tekstów, redagowanie tekstów własnych (wypracowania, listy, opowiadania itd.), wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu, ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu itd.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie rosyjskiego obejmuje ćwiczenia fonetyczne, gramatyczne, ortograficzne, leksykalne.

1. Fonetyka, intonacja, akcentuacja: wymowa samogłosek, wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach, podstawowe konstrukcje intonacyjne, ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej.

2. Gramatyka: wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych, odmiana podstawowych części mowy: rzeczownik, przymiotnik, zaimek (zaimki osobowe, dzierżawcze, pytające, wskazujące), czasownik; użycie wybranych przyimków i przysłówków; rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych.

3. Ortografia: wybrane zasady ortograficzne (np. pisownia przedrostków, miękki i twardy znak, samogłoski w rdzeniu wyrazu, pisownia wielkiej litery i in.)

4. Leksyka: wybrane tematy, np. rodzina, zdrowie, kuchnia rosyjska, zakupy, teatr, kino, Moskwa/Sankt Petersburg, rozmowa telefoniczna, pisanie listu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, nauka o języku.

Rok studiów/semestr: III rok, semestr 5 i 6.

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu gramatyki polskiej.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godz. rocznie (ćwiczenia).

Metody dydaktyczne: Metoda gramatyczo-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda komunikacyjna.

Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h (1 ETCS)

Przygotowanie do zajęć: 18h (0,6 ETCS)

Udział w konsultacjach: 12h (0,4 ETCS)

Razem: 60h (co odpowiada 2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 42 (1,8 ECTS)

Literatura:

Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2002.

Zybert M., Новые встречи 2, Warszawa 2003.

Ginter A., Tulina-Blumental I., Вот лексика! Repetytorium leksykalne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2015.

Chuchmacz D., Ossowska H., Вот грамматика! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2010.

Gołubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 2000.

Ślusarski S., Tiereszczenko I., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

Hajczuk R., Szymula R. , Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009.

Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

Lewandowska H., Wróblewska H., Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

Milczarek W., Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

Лопатин В. В., Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Пулькина И. М., Захава-Некрасова Е. Б., Учебник русского языка для студентов - иностранцев, Москва 1968.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

Efekty uczenia się:

Potrafi przygotować najprostsze wypowiedzi ustne i pisemne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych, akcentuacyjnych, intonacyjnych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki.

Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.).

Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.

Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I i II semestrze na podstawie pozytywnych ocen za wszystkie prace pisemne i ustne (testy gramatyczne, sprawdziany ortograficzne), aktywności na zajęciach (wypowiedzi ustne) oraz obecności. Otrzymanie zaliczenia jest możliwe w przypadku obecności na 56 godzinach zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

LEKSYKA:

1. U lekarza. Samopoczucie i stan zdrowia.

2. Zwroty grzecznościowe używane w rozmowie telefonicznej. Konstrukcje z wyrazem надо, нужно.

3. Zakupy w sklepie. Nazwy artykułów spożywczych i przemysłowych.

4. Restauracja. Nazwy potraw i napojów. Kuchnia rosyjska.

5. Spędzanie czasu wolnego – teatr, kino, dyskoteka itp.

6. Orientacja w mieście: pytanie o drogę. Wyrażenia как дойти (доехать, добраться) до ..., как попасть в (на) ...

7. Moskwa. Środki komunikacji miejskiej. Moskiewskie metro.

8. Formy korespondencji. Wyrażenia związane z prowadzeniem korespondencji. Adres pocztowy. Wzorzec listu.

9. Zwierzęta domowe i opieka nad nimi.

10. Sport to zdrowie.

11. Czytanie i streszczanie tekstów o różnym stopniu trudności.

GRAMATYKA:

1. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

2. Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

3. Biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieżywotnych.

4. Narzędnik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

5. Miejscownik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

6. Rzeczowniki nieodmienne.

7. Czasownik. I i II koniugacja - powtórzenie.

8. Odmiana zaimków osobowych, pytających i dzierżawczych.

9. Przysłówki miejsca i kierunku: сюда - туда, там - здесь, дома - домой, внизу – вниз itd.

10. Przyimki за i через w konstrukcjach określających czas. Przyimki с... до... określające czas trwania czynności.

11. Typy deklinacyjne przymiotników. Przymiotniki miękkotematowe i twardotematowe.

12. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

ORTOGRAFIA:

1. Utrwalanie pisowni o nie akcentowanego.

2. Utrwalanie pisowni samogłosek po ж, ш, ч, щ, ц.

3. Utrwalanie pisowni znaku miękkiego, znaku twardego.

4. Pisownia grup spółgłoskowych.

5. Pisownia nazw własnych.

6. Pisownia przedrostków zakończonych na -з (-с) oraz с-, от-.

1. Powtórzenie i utrwalenie materiału leksykalnego, gramatycznego i ortograficznego wprowadzonego na II roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.