Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-3KME Kod Erasmus / ISCED: 15.053 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja medialna
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student przystępujący do zajęć powinien w stopniu zaawansowanym umieć selekcjonować wypowiedzi medialne pod względem zgodności w obowiązującą normą oraz przez pryzmat stosowności komunikatu.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Ukazanie komunikacji medialnej na tle komunikacji społecznej.

Interpretacja współczesnych zjawisk medialnych w kontekście wybranych teorii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy; przedmioty specjalnościowe - dziennikarstwo i informacja

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - językoznawstwo

Rok studiów/semestr: III rok Iº, I semestr

Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien umieć selekcjonować wypowiedzi medialne pod względem zgodności w obowiązującą normą językową oraz przez pryzmat stosowności komunikatu.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin - wykład

Metody dydaktyczne: podające w postaci prezentacji multimedialnych z elementami metod aktywizujących w postaci kontrolowanej dyskusji

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 30 h; udział w konsultacjach 30 h; przygotowanie do zajęć: 30 h; razem 90 h

Wskaźniki ilościowe: nakład pacy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 h (= 2pkt ECTS); o charakterze praktycznym: 30 h (=1 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006.

2. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.

3. Nauka o komunikowaniu, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011.

2. M. Booth, Campe – toi! O genezie i definicji kampu, tłum. M. Telicki, Nowy Jork 1983.

3. (red.) J. Bartmiński, Współczesny język polski, Lublin 2001.

4. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

5. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa 2000.

6. A. Dąbrowska, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Łask 2006.

7. –, Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, [w:] „Język a Kultura”, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2008, t. 20, s. 173-196.

8. R. Dybalska, D. Kępa-Figura, P. Nowak, Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Lublin 2004.

9. G. Filip, Wgląd w cudzą intymność – wyrażanie emocji w dzienniku internetowym, [w:] Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 65-72.

10. M. Gołębiewska., Kamp jako postawa estetyczna o postmodernistycznych uwikłaniach, „Sztuka i Filozofia” 1999, nr 17, s. 27-48.

11. R. Grzegorczykowa, Obelga jako akt mowy, „Poradnik Językowy” 1991, nr 5-6, s. 193-200.

12. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

13. Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolański, Warszawa 2008.

14. K. Handke, Wulgaryzmy w języku Polek XX wieku, [w:] Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskiej konferencji językoznawczej, 1994, red. C. Łapicz, s. 49-60.

15. M. Karwatowska, Autorytety w opiniach młodzieży, Lublin 2012.

16. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2010.

17. G. Kawasaki, P. Fitzpatrick, Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych, Gliwice 2014.

18. J. Kleiman, M. W. Cooper, Autopromocja. Pokaz, na co Cię stać –szefowi, podwładnym, klientom, Gliwice 2015.

19. J. Kowalikowa, Znaczenie i funkcja wyrazów tzw. brzydkich we współczesnej polszczyźnie mówionej, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, Kraków 1994, s. 107-113.

20. B. Kreja, Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, Gdańsk 2000 (cz. I), 2001 (cz. II).

21. I. Loewe, E. Tyc, A. Kalisz (red.), Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, t.1, Katowice 2015.

22. G. Majkowska, H. Satkiewicz, Język w mediach, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999.

23. M. Oczkoś, Paszczodźwięki. Mały poradnik dla wielkich mówców, Warszawa 2013.

24. -, Sztuka mówienia. Bez bełkotania i faflunienia, Warszawa 2015.

25. M. Orłoś, Jak występować i zabłysnąć, Warszawa 2015.

26. W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004.

27. S. Sontag, Notatki o kampie, tłum. W. Wartenstein, „Literatura na świecie” 1979, nr 9, s. 307-323.

28. J. Stewart, Mosty zamiast murów, Warszawa 2000.

29. A. Strawińska, Internetowe portale plotkarskie – próba klasyfikacji językowej, [w:] Skandal w tekstach kultury, Tabu–Trend–Transgresja, red. M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Wrocław 2013, t. 2, s. 31-47.

30. -, Odmienność kontrolowana. Internetowa efemeryda w stylu kamp z perspektywy językoznawcy (na podstawie blogów Sary May), [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej, red. W. Supa, Białystok (w druku).

31. B. Skowronek, Mediolingwistyka, Kraków 2013.

32. M. Steciąg, M. Bugajski (red.), Świadomość językowa w komunikowaniu, Zielona Góra 2012.

33. M. Szczepan-Wojnarska, Sylficzny i intymistyczny charakter blogów, [w:] Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław 2005, s. 68-80.

34. B. Taras, Ekspansja wulgarności w języku i kulturze, „Język Polski” LCI, 2011, z. 5, s. 372-380.

35. K. Termińska, Ludzka sfora w komunikacji, [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa 2006, s. 167-174.

36. K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2007.

37. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

38. K. Uściński, Lingua teriae Reipublicae czyli język skundlony, „Odra” 2002, nr 12, s. 9-17.

Efekty uczenia się:

Student:

ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania (SM_W07); ma podstawową świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności znaczeń ma elementarną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym (SM_W13); postępuje zgodnie z etyką badacza kultury w realizowanej przez siebie pracy zawodowej (SM_W16).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności podczas wykładu. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności są podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.