Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa wybranych krajów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS1-3SBW Kod Erasmus / ISCED: 14.653 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategie bezpieczeństwa wybranych krajów
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć student powinien mieć podstawową wiedzę na temat geografii politycznej świata, umieć korzystać z internetu oraz rozumieć pojęcia dotyczące polityki wyniesione z liceum z WoS.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza strategii bezpieczeństwa wybranych krajów świata na tle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP a także pokazanie jak zmieniają się strategie bezpieczeństwa na przestrzenie lat wraz ze zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa międzynarodowego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student posiądzie wiedzę na temat strategii bezpieczeństwa, jako narzędzia planowania rozwoju państwa oraz przygotowywania go na mogące się pojawić zagrożenia: militarne, ekonomiczne, polityczne i społeczne. Zapozna się z rozwojem myśli strategicznej w wybranych krajach świata, dowie się w jaki sposób oddziałują na siebie państwa oraz jakie znaczenie mają budowane i publikowane przez nie strategie dla krajów ościennych i głównych graczy na międzynarodowej scenie politycznej.

W trakcie zajęć poddane zostaną analizie strategie bezpieczeństwa głównych światowych graczy: USA, Rosji i Chin oraz kilku mniejszych państw. Przeanalizowana także zostanie strategia bezpieczeństwa Polski.

Efektem zajęć będzie ugruntowanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego.

Literatura:

Bezpieczeństwo międzynarodowe, red. R. Kuźniar, B. Balcerowicz, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń́, 2014.

Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Difin, Warszawa 2014.

Strategia we współczesnym świecie,, red. J. Baylis, J. Wirtz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, red.

S. Sułowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2013.

J. Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, pod red. K. Żukrowskiej, M. Gracika, Warszawa 2006, s. 47-78.

R. Kuźniar, Niebezpieczeństwo nowego paradygmatu bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, pod red. R. Kuźniara, Z. Lachowicza, Warszawa 2003, s. 209-233.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Zna i rozumie czym są strategie bezpieczeństwa oraz w jakich okolicznościach geostrategicznych powstają.

2) Zna elementy strategii bezpieczeństwa wybranych krajów.

3) Posiada podstawową wiedzę o współczesnych relacjach międzypaństwowych w obszarze bezpieczeństwa, zasadach bezpieczeństwa zbiorowego w regionie i na świecie.

Umiejętności:

1) Potrafi wskazać i poddać analizie czynniki decydujące w budowaniu strategii bezpieczeństwa.

2) Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu zmian zachodzących w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa.

3) Potrafi omówić strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Kompetencje społeczne:

1) Potrafi właściwie zdiagnozować zagrożenia występujące na świecie.

2) Potrafi na bieżąco analizować informacje i weryfikować je w różnych źródłach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć. Zaliczenie odbywa się w formie egzaminu ustnego w oparciu o notatki, literaturę przedmiotu oraz materiały i prezentacje multimedialne z zajęć. Opuszczenie 50% zajęć oznacza definitywne skreślenie z listy bez możliwości zaliczenia przedmiotu.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• egzamin ustny – 40% oceny końcowej

W przypadku zajęć online do zaliczenia jest uczestnictwo w co najmniej 75% spotkań na platformie Skype i Blackboard. Zaliczenie odbywa się na podstawie obecności, aktywności w czasie zajęć oraz rozwiązywania zadanych prac.

Formy oceny pracy studenta:

• udział w zajęciach – 60% oceny końcowej

• praca pisemna na zadany temat lub test – 40% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.