Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo wewnętrzne w dobie globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2BWG Kod Erasmus / ISCED: 14.651 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo wewnętrzne w dobie globalizacji
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat geografii politycznej świata oraz współczesnych zagrożeń. Powinien też aktywnie korzystać z Internetu, sieci społecznościowych oraz portali w celu analizy i opracowywania stawianych mu zadań.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie zależności bezpieczeństwa wewnętrznego państwa od złożonych relacji gospodarczych, społecznych i politycznych we współczesnym zglobalizowanym świecie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zależnościami pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym państwa a czynnikami zewnętrznymi, często niezależnymi od władz. Po zakończeniu zajęć student posiadać będzie wiedzę na temat wpływu globalnych zagrożeń na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Będzie potrafił poddać analizie informacje o sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej na świecie oraz ocenić na ile wydarzenia np. w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie przekładają się na zagrożenie państwa - terroryzm, niekontrolowana migracja. Będzie potrafił oceniać długofalowe skutki globalnych zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak pandemie, czy zmiany klimatu. Powinien rozumieć i analizować informacje płynące z mediów oraz umieć je zweryfikować w niezależnych źródłach.

Literatura:

Andrzej Dawidczyk, Kuc Rafał Bolesław, Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.

Janusz Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2013.

Meandry współczesnego bezpieczeństwa. Między regionalizacją a globalizacją, red. G. Artur, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Posiada podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa wewnętrznego

2) Posiada wiadomości na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie

3) Potrafi wskazać potencjalne zagrożenia zewnętrzne dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Umiejętności:

1) Potrafi analizować sytuację na świecie oraz krytycznie oceniać ukazujące się w mediach informacje dotyczące analizowanych zagrożeń.

2) Potrafi analizować informacje dotyczące zagrożeń globalnych i regionalnych oraz wskazywać źródła ich powstawania.

3) Potrafi wskazać zależności geopolityczne w wybranych regionach oraz ocenić długofalowe skutki.

Kompetencje społeczne:

1) Wykazuje zdolność do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych i kulturowych na płaszczyźnie międzynarodowej.

2) Potrafi na bieżąco analizować informacje i weryfikować je w różnych źródłach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnego udziału w ćwiczeniach praktycznych. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest obecność na wszystkich zajęciach. Dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności. Osoby zainteresowane podwyższeniem otrzymanej oceny mają prawo do odpowiedzi ustnej na zadany temat.

W przypadku zajęć online warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na spotkaniach realizowanych przez Skype oraz platformę Blackboard. Dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności. Zaliczenie osób, które nie spełniły tych wymagań odbywa się po ustaleniu z prowadzącym formy: zaliczenia ustnego (na platformie BB lub Skypie) lub krótkiej pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.