Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-MS2-2SEM3 Kod Erasmus / ISCED: 14.652 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 3
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Skrócony opis:

Wdrożenie do posługiwania się warsztatem badawczym nauk politycznych, śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej, przygotowanie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów II, semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godz. seminarium

Metody dydaktyczne - dyskusja, wykład, analiza materiałów źródłowych prace pisemne

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 60 godz., przygotowanie prac pisemnych 30 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1 pkt ECTS

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.

B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.

A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.

M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

1) zna i stosuje elementy metodologii nauk społecznych i humanistycznych

2) ma zaawansowaną wiedzę na temat stosunków międzynarodowych w zakresie problematyki swej pracy magisterskiej

3) zna techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach na potrzeby pracy magisterskiej z zakresu stosunków międzynarodowych

4) ma wiedzę na temat zasad ochrony własności intelektualnej pozwalającą na przygotowanie pracy magisterskiej

Umiejętności. Student:

1) potrafi samodzielnie wyjaśniać i interpretować wydarzenia z zakresu polityki międzynarodowej

2) potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i informacje bieżące do przedstawienia swych poglądów na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej w trakcie dyskusji na zajęciach i w tekście pracy magisterskiej

3) potrafi krytycznie analizować zjawiska będące przedmiotem badań własnych, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

4) posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na przygotowanie pracy magisterskiej

5) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze z myślą o przyszłej karierze zawodowej

6) stosując odpowiednią metodę badawczą i wiedzę teoretyczną potrafi analizować zjawiska polityczne i społeczne będące tematem pracy,

7) potrafi przygotować pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych

8) potrafi sformułować i wygłosić na forum grupy seminaryjnej rozbudowaną wypowiedź na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej

9) dyskutuje na temat polityki międzynarodowej, odpowiednio dobierając argumenty

Kompetencje społeczne. Student:

1) ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz jej komentowania

2) potrafi organizować i uczestniczyć w dyskusji nad problemami dotyczącymi prac magisterskich innych seminarzystów

3) potrafi skoncentrować się na przygotowaniu pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań pisemnych związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Antoni Mironowicz, Artur Pasko, Joanna Sadowska
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Piotr Chomik, Antoni Mironowicz, Artur Pasko, Joanna Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Wdrożenie do posługiwania się warsztatem badawczym nauk politycznych, śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej, przygotowanie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 2 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, stosunki międzynarodowe

Rok studiów II, semestr zimowy

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godz. seminarium

Metody dydaktyczne - dyskusja, wykład, analiza materiałów źródłowych prace pisemne

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 60 godz., przygotowanie prac pisemnych 30 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz., 1 pkt ECTS

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.

B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005.

A. Łuszczyński, Podstawy metodologiczne badań politologicznych, Rzeszów 2005.

M. Sułek, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.