Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobór próby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2DPR Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dobór próby
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z doborem próby w badaniach społecznych, omówienie teorii i praktyki doboru losowego i nielosowego, zastosowanie narzędzi informatycznych w doborze próby, omówienie problemów związanych z doborem próby.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, MK_3 Metodologiczno-logiczny

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr Rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Statystyka, metody statystyczne w socjologii, metody ilościowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin laboratorium

Metody dydaktyczne:

laboratorium, warsztaty, praca indywidualna i w grupie, prace domowe

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

81 godzin, obejmuje:

Udział w zajęciach i zaliczeniu: 30

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie do zajęć 15

Prace domowe – zadania praktyczne: 17

Przygotowanie do zaliczenia: 15

Wskaźniki ilościowe (liczba godzin i odpowiadająca im liczba punktów ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 godzin, odpowiada 1,26 ECTS

o charakterze praktycznym 47 godzin, odpowiada 1,74 ECTS

Literatura:

1) Bracha Czesław. 1996. Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, Warszawa: PWN.

2) Frankfort-Nachmias Chava i Nachmias David. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań ZYSK i SK-A, s. 191-217.

3) Groves M. Robert. 1989. Survey Errors and Surveys Costs. New York: John Wiley and Sons.

4) Lissowski Grzegorz. 1968. Z zagadnień doboru próby. W: K. Szaniawski (red.). Metody statystyczne w socjologii. Warszawa: PWN, s.11-69.

5) Lissowski, Grzegorz. 1971. Problem jednostek niedostępnych w reprezentacyjnych badaniach socjologicznych. W: K. Szaniawski (red.). Metody statystyczne w socjologii. Warszawa: Ossolineum, s. 7-34.

6) Babbie Earl, 2004, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN, s. 201-241

7) Jabkowski Piotr, 2015, Reprezentatywność badań reprezentatywnych, Poznań: UAM

8) Kukuła Karol, Elementy statystyki w zadaniach, wyd. PWN, Warszawa 2003,

Efekty uczenia się:

efekty kształcenia (odniesienie do efektów kierunkowych)

W1. Posiada wiedzę na temat metod doboru próby w badaniach społecznych, rozumie ich specyfikę i stosowalność (S1_W23)

W2. Rozumie znaczenie prawidłowego doboru próby w postępowaniu badawczym, rozumie pojęcie reprezentatywności (S1_W25)

U1. Potrafi prawidłowo dobrać próbę w zależności od problemu badawczego (S1_U16)

U2. Prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z doborem próby w badaniach społecznych (S1_U11)

K1. Ma świadomość problemów etycznych wynikających z prowadzenia badań społecznych i zastosowania różnych metod doboru próby (S1_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: część teoretyczna, część praktyczna (wykonanie zadań), prace domowe, wejściówka w literatury

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wołyniec
Prowadzący grup: Łukasz Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.