Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intergroup relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-3INR Kod Erasmus / ISCED: 14.253 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Intergroup relations
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I. st. sudia socjologiczne - przedmioty specjalistyczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Kurs skierowany jest do studentów i studentek, którzy wybrali zajęcia modułowe "Praca z małą grupą społeczną" i prowadzony jest w języku angielskim. W warstwie merytorycznej obejmuje treści z zakresu psychologii stosunków międzygrupowych (porównanie perspektyw psychologicznej i socjologicznej) oraz ćwiczenia językowe pozwalające na doskonalenie Academic English.


Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest zdalnie, w języku angielskim. Oznacza to, że przesyłane teksty, polecenia, zadania zaliczeniowe, materiały, a także formułowane przez studentów/studentki odpowiedzi oraz projekty grupowe przygotowywane są po angielsku. Nie są to zajęcia językowe sensu stricto. Staramy się jednak rozwijać kompetencje w zakresie Academic English tzn. pracować nad czytaniem ze rozumieniem, specjalistycznym słownictwem, tłumaczeniem oraz wypowiedziami ustnymi (projekty grupowe). Każde zajęcia oprócz analizy treści merytorycznych, będą zawierały ćwiczenia umożliwiające doskonalenie umiejętności językowych.

Pełny opis:

W warstwie merytorycznej kurs koncentruje się na specyfice relacji międzygrupowych i perspektywie psychologicznej. Proponowane zadania umożliwiają także porównywanie perspektyw socjologicznej i psychologicznej. Niektóre z proponowanych w ramach kursu zagadnień to: teoria porównań społecznych, teoria tożsamości społecznej, kategoryzacja społeczna, model treści stereotypu i inne.

Cześć językowa kursu koncentruje się wokół następujących zagadnień i umiejętności: Tłumaczenie akademickie, formułowanie wypowiedzi ustnej( prezentacji) przy użyciu specjalistycznego słownictwa, pisemne wypowiedzi ( abstract,results, conclusion etc.)

Literatura:

1. Introductiontothecourse.Beginnertest

2. PersonalNormativeBeliefs–basicfindings

• Bicchieri, C. (2016). Diagnosing norms. In Norms in the wild (1st ed). Oxford,

United Kingdom: Oxford University Press.

3. Socialnorms-onlinetheoreticalcourse[viaCoursera]

4. Socialchange-onlinetheoreticalcourse[viaCoursera]

5. Intergrouprelations–theoreticalapproachandmethods

• Hogg M.A., Intergroup Relations In (Eds.), John DeLamater, Amanda Ward

Handbook of social psychology, 2006, Second Edition Springer, p. 533-554.

6. Thecategorizationprocessinintergrouprelations

• Dose W., Sinclair A., The categorization process in intergroup relations,

European Journal of Social Psychology, 3(2),1972, p.145-157.

7. StereotypeContentModel

• Fiske S., Stereotype Content: Warmth and Competence Endure, Current directions in Psychological Science, 2018, p. 1-7.

8. StereotypeContentModel

• Fiske S., Cuddy A., Glick P., Universal dimensions of social cognition warmth and competence, Trends in Cognitive Science Vol 11 No. 2, 77-83.

9. SocialIdentityTheory

• Mlicki P.P., Ellemers N., Being different or being better? National stereotypes and identifications of Polish and Dutch students, European Journal of Social Psychology, Vol. 26,(1996), 97-114.

10.Intergroup contact

• Trudoux C., Finchilescu G., The contact hypothesis and intergroup relations 50 years on: Introduction to the special issue, South Africa Journal Of Psychology, 37(4), 2007, pp.667-678.

11.Socio-structural characteristics of intergroup relations

• Mummendey A.,Klink A., Mielke R., Wenzel M., Blanz M., Socio-structural characteristics of intergroup relations and identity management strategies: Results from a field study in East Germany, European Journal of Social Psychology, 29 (1999), pp. 259-285

12.Integrating Research, Theory, and Practice on Intergroup Relations

• Nagda B., Tropp L., Paluck E., Looking Back as We Look Ahead: Integrating Research, Theory, and Practice on Intergroup Relations, Jounal of Social Issues, Vol 62, No.3, 2006, pp.439-451.

13.Konsultacje online - merytoryczne przygotowanie projektu grupowego 14.Konsultacje online – techniczne i językowe przygotowanie projektu grupowego 15. Zaliczenie

Efekty uczenia się:

S1_W01

Zna i rozumie definicje najważniejszych terminów socjologicznych, potrafi wskazać specyficzne problemy podejmowane przez socjologię w zakresie stosunków międzygrupowych odnosząc się do podstawowych pojęć tj. np. grupa własna, grupa obca, hipoteza kontaktu, dyskryminacja, kategoryzacja społeczna i inne.

S1_K01

Jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności społecznych poprzez podejmowanie zdalnej pracy w zespole, wspólnym przygotowaniu poszczególnych elementów projektu grupowego i zaprezentowanie ich w ramach konsultacji online z prowadzącą.

S1_U13

Potrafi identyfikować problemy społeczne wybranej zbiorowości / grupy oraz analizować, oceniać i proponować ich rozwiązania. Potrafi opisać podstawowe prawidła stosunków międzygrupowych używając odpowiednich koncepcji teoretycznych tj. Teoria tożsamości społecznej (Turner i Tajfel), Model treści stereotypu (Fiske i wsp.) i inne, znajdując odpowiednie przykłady.

S1_K03

Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim, szczególnie w odniesieniu do wspólnie przygotowywanych elementów projektu grupowego w warunkach pracy zdalnej oraz podczas prezentacji projektu grupowego online.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność


Za obecność, w warunkach pracy zdalnej, uznaje się terminowane odesłanie zadania poprzez platformę Blackboard (lub via e-mail w przypadku pierwszych czterech spotkań kursu).
Student(ka) może opuścić jedne zajęcia. Opuszczenie dwóch zajęć kursu powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia. Trzy opuszczone zajęcia skutkują niezaliczeniem kursu.

Aktywność


W trakcie trwania kursu w (od zajęć 6 w sylabusie) istnieje możliwość zdobycia punktów za aktywność. Punkty takie student(ka) zdobywa realizując zadania dodatkowe wysyłane razem z obowiązkowym materiałem do zajęć. Zrealizowanie 3 zadań dodatkowych pozwala na podwyższenie oceny końcowej o pół stopnia. Przy realizacji zadań dodatkowych obowiązują takie same terminy jak przy zadaniach obowiązkowych (od czwartku do środy).

Projekt grupowy


Student(ka) przygotowuje projekt grupowy pracując w parze lub grupie trzyosobowej. Poniżej znajdą Państwo kolejne kroki pracy nad projektem.

(1)Zespół projektowy proponuje naukowy test w języku angielskim, związany z tematyką zajęć i przesyła go prowadzącej do akceptacji.
(2) Po otrzymaniu zgody, przystępuje do przygotowania merytorycznej warstwy projektu tzn. wspólnie analizuje treści, znajduje przykłady, proponuje wstępną strukturę wypowiedzi.

(3)Następnie konsultuje przebieg merytoryczny z prowadzącą (konsultacje online via Zoom, Skype lub Blackboard Collaborate, zajęcia 13.). Po konsultacji wprowadza uwagi.
(4) Zespół pracuje nad warstwą techniczną i językową. Konsultuje prezentację z prowadzącą online(zajęcia 14).

(5) Prezentacja projektu (zajęcia 15) odbywa się po angielsku, online i wspomagana jest prezentacją multimedialną (także po angielsku). Treści w podobnych proporcjach prezentują wszyscy członkowie zespołu. Prezentacja powinna trwać około 20 minut.

Uwaga! Proszę pamiętać o konieczności umówienia terminów konsultacji z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Skowrońska
Prowadzący grup: Agnieszka Karpińska, Małgorzata Skowrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.