Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2KOI Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0500-SS1-2KIN

Język przedmiotu polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr: Rok II sem 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz konwersatorium

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Konwersatorium, dyskusja, prezentacje, Test, referat, esej

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studentai

15 godz – obecność na zajęciach

15 godz – przygotowanie do zajęć

17 godz – przygotowanie do zaliczenia

15 godz – przygotowanie referatu

15 godz przygotowanie eseju

4 godz - konsultacje

razem 81 godz

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godz. 19; Punkty ECTS: 0,7

2. O charakterze praktycznym: Liczba godz. 62; Punkty ECTS: 2,7

Literatura:

Morreale S. P., Spitzberg B.H., Barge J. K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007.

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.

Pease A., Mowa ciała, Kielce 2001.

J. Stewart, Mosty zamiast murów, Warszawa 2007.

K. Adams, G. J. Galanes, Komunikacja w grupach, Warszawa 2007.

E. Berne, W co grają ludzie, Warszawa 2004.

R. Błaut, Skuteczne negocjacje, Warszawa 1994.

S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Wrocław 1995.

W. Głodowski, Komunikacja niewerbalna, Gdańsk 2000.

E. Gofffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981

P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1988.

R. Alberti, M. Emmons, Asertywność, Gdańsk 2006

P. Thompson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, , Poznań1998

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej

U1. Potrafi przedstawić ustną wypowiedź na temat szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej

U2. Potrafi dokonać analizy procesów komunikacyjnych

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: S2_W03, S2_U24,

S2_U02

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem pisemnym, należy również przygotować i wygłosić wystąpienie na forum grupy. W trakcie zajęć należy zaliczyć wszystkie zajęcia praktyczne. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich nieobecności. Na zajęciach można nie być tylko raz, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona podczas konsultacji.

Na ocenę składają się:

50% test

25% referat

25% esej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.