Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makrostruktury społeczne (moduł wyrównawczy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SS2-2MAS Kod Erasmus / ISCED: 14.252 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makrostruktury społeczne (moduł wyrównawczy)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student dysponuje podstawową wiedzą z zakresu socjologii ogólnej i socjologii zmiany społecznej oraz na temat współczesnego społeczeństwa polskiego i globalnego.


Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybraną problematyką makrostruktur społecznych, tj. zjawiskami i procesami społecznymi zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach w skali makro, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych i podmiotowych aspektów struktur społecznych oraz współczesnych procesów ich zmiany.

Pełny opis:

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rodzaj przedmiotu

moduł wyrównawczy, MK5_Makrostruktury

Dziedzina i dyscyplina nauki

nauki społeczne, socjologia

Rok studiów/semestr

rok II, stopień II, semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godz. – wykłady

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład:

Metody dydaktyczne: wykład, praca indywidualna, praca z tekstem, dyskusja, wykorzystanie technik multimedialnych

Forma zaliczenia: pisemna

Punkty ECTS

4

Bilans nakładu pracy studenta

33 godz. – zajęcia z udziałem nauczyciela:

30 godz. – udział studenta w wykładach

1 godz. – udział studenta w konsultacjach

2 godz. – udział studenta w egzaminie

Pozostałe godziny – praca własna studenta, przygotowanie studenta do egzaminu

Literatura:

• Bojar Hanna, 2000, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego;

• Bourdieu Pierre i Passeron Jean-Claude, 1990, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, PWN;

• Bourdieu Pierre 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa, Scholar;

• Della Porta Donatella, Diani Mario, 2009, Ruchy społeczne, Kraków, Wyd. UJ.

• Domański Henryk, 2002, Polska klasa średnia, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego;

• Domański Henryk, 2004, Struktura społeczna, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar;

• Frysztacki Krzysztof, Sztompka Piotr (red.), 2012, Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa, Komitet Socjologii PAN;

• Gawin Dariusz (red.), 1999, Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru, Warszawa, IFiS PAN;

• Giddens Anthony, 2002, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN;

• Gliński Piotr, 1996, Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa, IFiS PAN;

• Gliński Piotr, 2005, Organizacje pozarządowe, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa, Oficyna Naukowa;

• Gliński Piotr, 2006, Samounicestwienie ruchu społecznego – ruch antyglobalistyczny a globalne społeczeństwo obywatelskie, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 103-126;

• Gliński Piotr, 2006, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Warszawa, Wyd. IFiS PAN;

• Gliński Piotr, Lewenstein Barbara i Siciński Andrzej (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa, Wyd. IFiS PAN;

• Kempny Marian, 1998, Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii. Tom I, Warszawa, Oficyna Naukowa;

• Kłoskowska Antonina, 1980, Kultura masowa, Warszawa, PWN;

• Marody Mirosława, 1991, Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, Londyn, Aneks;

• Marody Mirosława, 2014, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar;

• Ortega y Gasset Jose, 2002, Bunt mas, Warszawa, Muza;

• Ossowski Stanisław, 1986, O strukturze społecznej, Warszawa, PWN;

• Putnam Robert D., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków, Znak;

• Sztompka Piotr, 2003, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, Wyd. Znak;

• Sztompka Piotr, 2005, Socjologia zmian społecznych. Karków, Wyd. Znak;

• Trutkowski Cezary i Sławomir Mandes, 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar;

• Turowski Jan, 2000, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL;

• Wnuk-Lipiński Edmund, 2004, Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe, Kraków, Wyd. Znak i Instytut Studiów Politycznych PAN;

• Wnuk-Lipiński Edmund, 2006, Socjologia życia publicznego, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1. Student zna i rozumie definicje najważniejszych terminów socjologicznych z zakresu makrostruktur społecznych, potrafi wskazać specyficzne problemy podejmowane przez socjologię makrostruktur społecznych

W2. Student zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu socjologii makrostruktur społecznych

W3. Student ma wiedzę o funkcjonowaniu wybranych współczesnych i historycznych wielkich struktur społecznych

W4. Student ma wiedzę o różnych podejściach teoretycznych wyjaśniających istotę wielkich struktur społecznych

W5. Student potrafi scharakteryzować powiązania pomiędzy różnymi strukturami społecznymi (mikro, mezo, makro)

W6. Student posiada wiedzę na temat różnych typów tożsamości zbiorowych

W7. Student posiada wiedzę na temat teorii działania zbiorowego i ruchów społecznych

W8. Student rozumie rolę jednostki w kształtowaniu różnego rodzaju zbiorowości na poziomie makrostruktury społecznej

Umiejętności

U1. Student potrafi stosować różnorodne typologie zjawisk makrospołecznych do ich opisu

U2. Student potrafi dokonać analizy struktur społecznych z wykorzystaniem terminologii socjologii makrostruktur społecznych

U3. Student potrafi stosować różnorodne typologie zjawisk makrospołecznych do ich analizy

U4. Student posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów na temat makrostruktur społecznych

Kompetencje

K1. Student ma świadomość konieczności planowania w czasie wykonywania poszczególnych zadań w związku z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia ćwiczeń i egzaminu

K2. Student jest świadomy złożoności i wieloaspektowości życia społecznego na poziomie makro oraz wrażliwy na zjawisko relatywizmu kulturowego

Weryfikacja ww. efektów kształcenia na podstawie egzaminu pisemnego (odpowiedzi studenta na pytania otwarte, opisowe)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, praca indywidualna, praca z tekstem, dyskusja, wykorzystanie technik multimedialnych

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Niziołek
Prowadzący grup: Katarzyna Niziołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.