Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka i systemy gospodarcze krajów obszaru postradzieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-SW1-2GSG Kod Erasmus / ISCED: 14.352 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Gospodarka i systemy gospodarcze krajów obszaru postradzieckiego
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia wschodnie - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teoretycznymi zasadami i typologią systemów gospodarczych obszaru postradzieckiego , a także dokonanie analizy porównawczej systemów gospodarczych i polityki gospodarczej państw byłego ZSRR.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z systemami gospodarczymi państw byłego Związku Radzieckiego, a także dokonanie analizy porównawczej systemów gospodarczych i polityki gospodarczej państw byłego ZSRR.

Pełny opis:

Aktywność na zajęciach będzie oceniana na podstawie zakresu i poprawności podanych przez studentów informacji na temat systemów gospodarczych państw postradzieckich, w tym informacji na temat:

1.Rozmiar kraju, liczba mieszkańców (World Factbook)

2. Ustrój polityczny

3. Stopień scentralizowania władzy

4. Wpływ fundamentów kulturowych na system ekonomiczny

5. PKB per capita, Human Development Index

6. Bieżąca kondycja ekonomiczna: wzrost/ stagnacja/regres

7. Struktura własności

8. Udział państwa i rynku w gospodarce

9. Powiązania gospodarcze z Rosją. Handel zagraniczny w obrębie WNP i poza jej granicami. Atrakcyjność inwestycyjna

10. Typ polityki dochodowej. Poziom rozwarstwienia dochodowego. Istniejący system podatkowy państwa

11. Organizacja rynku pracy. Stopień bezrobocia

12. Typ polityki społecznej. Stopień bezpieczeństwa socjalnego obywateli

13. System oświaty

14. System ochrony zdrowia

15. Stopień otwartości gospodarki

17. Stopień zaawansowania reform gospodarczych

18. Migracje oraz ich wpływ na gospodarkę

19. Wpływ i znaczenie roli państwa w regionie i poza jego granicami

20. Reformy gospodarcze

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. S. G. Kozłowski, Systemy ekonomiczne, Wyd. UMCS, Lublin 2004, r.1 i 2.

2. Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych, pod red. S. Swadźby, Katowice 2005

3. System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze, pod red. S. Swadźby, Katowice 2001.

4. Systemy gospodarcze. Analiza porównawcza, pod red. S. Swadźby, Katowice 2011.

5. Domańska M. Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, Warszawa 2013.

6. Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, pod red. R. Herbuta, W. Baluka, Wrocław 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

7. Zagadki wzrostu gospodarczego, pod red. L. Balcerowicza i A. Rzońcy, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2010.

8. R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.

9. Polityka gospodarcza, pod red. H. Ćwiklińskiego, wyd. UG, Gdańsk 2004, r. 13.

10. W. Grzywacz, Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Wyd. PTE, Szczecin 2005.

11. Tadeusz Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa., 2000

12. L. Balcerowicz, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGPiS, Warszawa 1990.

13. Современные проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма к новой«старой» экономической науке: Материалы международной научной конференции/ под ред. Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской, 2014.

14. Экономические реформы в странах СНГ: сопоставление промежуточных результатов. -М., 1996.

Efekty uczenia się:

1. Ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu historii politycznej, gospodarczej, społecznej i kultury krajów byłego Związku Radzieckiego

2. Posiada podstawową wiedzę o historycznych uwarunkowaniach dotyczących dzisiejszej sytuacji politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej obszaru byłego ZSRR

3. Ma uporządkowaną wiedzę na temat wydarzeń zachodzących w państwach byłego ZSRR i na bieżąco je śledzi oraz jest rozeznany w sytuacji politycznej, kulturowej i gospodarczej w 15 byłych republikach radzieckich

4. Potrafi analizować sytuację polityczną i gospodarczą w krajach byłego ZSRR na bieżąco

5. Potrafi udzielić wypowiedzi ustnej na temat przemian gospodarczych mających miejsce w państwach byłego ZSRR w języku polskim oraz języku rosyjskich lub angielskim

6. Potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat przeobrażeń gospodarczych na obszarze postradzieckim z uwzględnieniem poszczególnych państw

7.Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu funkcjonowania systemów gospodarczych państw byłego ZSRR z wykorzystaniem źródeł polskich oraz obcojęzycznych

8.Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami, które mają bezpośredni wpływ na rozwój systemów gospodarczych państw postradzieckich

9.Ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji politycznej i gospodarczej krajów postradzieckich oraz odnoszących się do nich publikacji fachowych oraz publicystycznych

10.Rozumie podstawowe zasady etyczne obowiązujące w mediach, i posiada zdolności do weryfikowania informacji medialnych w działalności dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego, gospodarki i turystyki obszaru postradzieckiego

11.Rozumie znaczenie międzynarodowych i historycznych uwarunkowań współczesnej pozycji politycznej i gospodarczej poszczególnych krajów postradzieckich

12.Wykazuje kompetencje do formułowania własnych sądów na temat podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych dotyczących państw byłego ZSRR i ich historycznych uwarunkowań

13. Jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach krajów postradzieckich, (4) środkach masowego przekazu oraz (5) podmiotach zajmujących się turystyką

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie; Metody praktyczne – pokaz; Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna; Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków). Egzamin na ocenę.

Konwersatorium: Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie; Metody praktyczne – pokaz; Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna; Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna (przypadków). Warunki zaliczenia konwersatorium: obecność na zajęciach (konwersatorium) - dopuszczalne są dwie nieobecności; aktywność na zajęciach 100% (praca samodzielna studenta, praca w grupach, udział w dyskusji, formułowanie wniosków).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oksana Voytyuk
Prowadzący grup: Oksana Voytyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.