Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1AM1
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawowymi pojęciami analizy matematycznej. Umiejętność formułowania poznanych definicji i twierdzeń oraz rozwiązywania prostych zadań rachunkowych w zakresie poznanych treści kształcenia

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 1

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) 30h = 30h

udział w konsultacjach 5h = 5h

przygotowanie do kolokwiów 25h = 25h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 20+2h = 22h

zapoznanie z literaturą 3h = 3h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 67 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 85 godzin, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Rudnicki „Wykłady z analizy matematycznej”, PWN, 2006.

2. K. Maurin „Analiza'' t.1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1977.

3.L. Schwartz „Kurs analizy matematycznej'', PWN, 1982.

4.- G. M. Fichtenholz „Rachunek różniczkowy i całkowy'' t. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Literatura uzupełniająca:

G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca:

M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza Matematyczna”, część 1, Oficyna Wydawnicza GiS, 2005.

W. Leksiński, I. Nabiałek, W. Żakowski „Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2003

W. Rudin „Podstawy analizy matematycznej”, PWN, 2000.

W. Kleiner „Analiza matematyczna”, PWN, 1986.

R. Leitner „Zarys matematyki wyższej”, WNT, 1995.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna wybrane pojęcia logiki matematycznej i teorii mnogości.K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Potrafi podać podstawowe własności funkcji.K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Zna definicję ciągu i szeregu liczbowego. Potrafi obliczać granice ciągów liczb rzeczywistych na podstawowym poziomie trudności. Potrafi stosować kryteria badania zbieżności szeregów na podstawowym poziomie trudności.K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Zna i rozumie pojęcie ciągłości funkcji. Potrafi obliczać granice funkcji na podstawowym poziomie trudności.K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Potrafi wykorzystać twierdzenia rachunku różniczkowego do badania przebiegu zmienności funkcji.K_IE1A_W12, K_IE1A_U19, K_IE1A_K01,K_IE1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)