Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-ES1-1MAK Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Instytut Matematyki.
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Materiał przedstawiany na wykładach i ćwiczeniach obejmuje: prawidłowości funkcjonowania i rozwoju wielkich agregatów gospodarczych, takich jak gospodarka krajowa i gospodarka międzynarodowa; analizę związków między poszczególnymi agregatami makroekonomicznymi w celu określenia warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z: głównymi kategoriami ekonomicznymi; narzędziami badań makroekonomicznych; prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak

wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 40h = 40h

przygotowanie do egzaminu 40h = 40h

udział w konsultacjach 10h = 10h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 70 godzin, 2,5 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 110 godzin, 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Stiglitz Joseph E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2013

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

4. Makro i mikroekonomia – podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych wykorzystywanych w makroekonomii.K_IE1A_W05

Ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych.K_IE1A_W14

Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.K_IE1A_U09

Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu ekonomii, związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali makroekonomicznej.K_IE1A_U10

Umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu ekonomii.K_IE1A_U12

Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.K_IE1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Założenia (lista przedmiotów):

Mikroekonomia 0600-ES1-1MIK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.