Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody obliczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-IS1-2MOB
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody obliczeniowe
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać umiejętność programowania w dowolnym języku obiektowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi algorytmami metod obliczeniowych. Celem praktycznym jest udoskonalanie umiejętności programowania w wybranych językach obiektowych na przykładach algorytmów metod obliczeniowych. Treści przedmiotu: ocena niepewności obliczeń, interpolacja, aproksymacja, całkowanie numeryczne, iteracyjne rozwiązywanie równań nieliniowych i układów równań liniowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): -

Wykład: 30 Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, programy komputerowe

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- laboratorium 15h

Zapoznanie z literaturą: 10h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 10h

Przygotowanie do kolokwium: 7h

Przygotowanie do egzaminu: 7h

Czas trwania egzaminu: 2h

Udział w konsultacjach: 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67, 2ECTS

o charakterze praktycznym: 62, 2 ECTS

Literatura:

Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 2005.

S. Rosłoniec,Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002

J. Povstenko, Wprowadzenie do metod numerycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

1. Zna cele i zasady oceny niepewności obliczeń. K_W06

2. Zna i rozumie algorytmy interpolacji i aproksymacji. Potrafi scharakteryzować wybrany algorytm interpolacji.. K_W03, K_W06, K_W07

3. Potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane algorytmy metod obliczeniowych całkowania oraz iteracyjnego rozwiązywania układów równań algebraicznych.. K_W03, K_W06, K_W07

4. Potrafi zastosować wybrany algorytm metody obliczeniowej do rozwiązywania problemów z zakresu: oceny niepewności obliczeń, interpolacji, całkowania numerycznego.. K_U09, K_U10

5. Potrafi zaimplementować poznane algorytmy metod obliczeniowych w wybranym obiektowym języku programowania.. K_U09, K_U10

6. Kreatywnie rozwiązuje problemy.. K_K05

7. Potrafi systematycznie uzupełniać wiedzę dotyczącą metod numerycznych.. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)