Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-IS1-2SOP
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne
Jednostka: Instytut Informatyki.
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapozać z podstawami działania, konfiguracji i administracji różnych systemów operacyjnych, w szczególności systemów klasy Unix. Nauczyć rozwiązywania podstawowych problemów związanych z pracą systemu komputerowego w środowisku wielozadaniowym z wykorzystaniem wszystkich jego zasobów takich jak pamięć, czas procesora, zasoby dyskowe itp.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 2 / 3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Przedmioty wprowadzające: Architektura systemów komputerowych, Podstawy programowania strukturalnego, Zakres wiadomości: Podstawowa wiedza na temat budowy systemów komputerowych, Umiejętność programowania w języku C,

Wykład: 30 Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: wykłady, zajęcia laboratoryjne z dużą ilością praktycznych zadań (skryptów, programów) do wykonania indywidualnie lub w małej grupie

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 15h

- laboratorium 15h

Zapoznanie z literaturą: 15h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 10h

Czas trwania egzaminu: 2h

Zadania projektowe realizowane w domu: 5h

Udział w konsultacjach: 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 65, 2ECTS

o charakterze praktycznym: 45, 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, 2004.

E. Nemeth i in., Przewodnik administratora systemu Unix. WNT, 1998.

Literatura uzupełniająca:

A. Frisch, Unix. Administracja systemu. Wyd. 3. ReadMe / O'Reilly, 2003.

Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2005.

C. Sobaniec, System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika. Nakom, 2002.

S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. LT&P,1994.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna najpopularniejsze systemy operacyjne i potrafi wskazać główne różnice pomiędzy nimi. K_W10

Zna działanie podstawowych poleceń systemowych oraz programów narzędziowych w systemie Unix. K_W10

Potrafi scharakteryzować pojęcie procesu w systemie operacyjnym. K_W10

Rozumie działanie wybranych algorytmów szeregowania zadań . K_W10

Potrafi wymienić główne zadania związane z administracją systemów operacyjnych. K_W05, K_W10

Potrafi posługiwać się podstawowymi poleceniami systemowymi i programami narzędziowymi dostępnymi w systemach typu Unix. K_U13, K_U21

Zna praktyczne metody pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania danych w postaci elektronicznej. K_U13

Umie wykorzystać możliwości systemu operacyjnego do automatyzacji zadań. K_U13

Potrafi programować proste skrypty powłoki systemowej. K_U13

Potrafi administrować zasobami systemu komputerowego w celu ich optymalnego wykorzystania. K_U13

Umie korzystać z dokumentacji systemu operacyjnego oraz programów narzędziowych. K_U13, K_U21

Potrafi korzystać z wieloużytkownikowych systemów operacyjnych oraz administrować nimi. K_K01

Rozumie konieczność stałego podnoszenia swojej wiedzy w zakresie nowych technologii związanych z systemami operacyjnymi. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia:egzamin. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach laboratoryjnych to 20% zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)