Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstytucyjny system organów państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN1-1KSO
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstytucyjny system organów państwowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Administracja

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Niestacjonarne

Kod przedmiotu

0700-AN1-1KSO

Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Rok studiów /semestr

I/1-2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 48 godzin

Ćwiczenia – 16 godzin

Założenia i cele przedmiotu

Wykład i ćwiczenia mają pomóc w zrozumieniu roli instytucji ustrojowych w

państwie oraz przybliżyć zasady i procedury ich funkcjonowania. Słuchacze mają zrozumieć genezę ustroju państwa, wzajemne relacje między głównymi organami państwa, praktykę działania głównych organów państwa, opanować zasadnicze instytucjonalne i materialne gwarancje konstytucji, praw i wolności oraz obowiązków obywatelskich

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykłady i ćwiczenia obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, wybrane programy telewizyjne – w tym relacje z posiedzeń Sejmu, internet).

Egzamin pisemny – wykład

Zaliczenie na ocenę - ćwiczenia

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej

2. Ma podstawową wiedzę o człowieku i obywatelu, a w szczególności ich prawach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki

3. Ma wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

K_W04

K_W06

K_W08

Umiejętności:

1. Właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją

2. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U02

K_U12

Kompetencje społeczne:

1. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

2 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01

K_K06

Punkty ECTS

10 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np. :

Udział w wykładach

48

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

16

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriówi in.)

50

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

30

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

Rozwiązywanie kazusów

10

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

34

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

60

Egzamin

2

Inne (wymienić jakie)

Razem:250

(odpowiada 10 pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

100

odpowiada 4 pkt ECTS***

o charakterze praktycznym

10

odpowiada 0,5. pkt ECTS****

Data opracowania:

25.04.2012

Koordynator przedmiotu:

Dr Artur Olechno

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)