Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN1-2PAD
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, zasad, pojęć i instytucji prawa administracyjnego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem, realizowanym w ramach nauki treści programowych z zakresu prawa administracyjnego będzie nabycie przez studentów administracji wiedzy w zakresie kluczowych instytucji tej gałęzi prawa. Stanowić je będzie także przyswojenie reguł stosowania norm prawa administracyjnego, a także prawa cywilnego, w przypadku tego ostatniego w zakresie wykorzystywanym w funkcjonowaniu administracji publicznej. Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy w zakresie konstrukcji prawa administracyjnego,a także umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu prawa administracyjnego w praktyce, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok II/sem. III i IV (zimowy i letni)

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 47 godzin wykładu (w tym również 15 godzin e - learning) oraz 15 godzin ćwiczeń (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, ćwiczenia

Punkty ECTS - 11.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 62 godzin wykładu (w tym 15 godzin e - learningu) i ćwiczeń, przygotowanie do zajęć i egzaminu - 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 101 godz., egzamin - 2 godz. Razem 275 godzin, co odpowiada 11 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 150 godzin, co odpowiada 6 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 125 godzin, co odpowiada 5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

M. Wierzbowski, (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013.

literatura uzupełniająca:

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. I, Kraków 2003.

J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Cz. II, Kraków 2001.

J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2015.

E. Ochendowski, Prawo Administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

J. Boć (red.), Prawo Administracyjne, Wrocław 2007.

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa Administracyjnego: tomy od 1 do 12, Warszawa, Wydawnictwo CH BECK.

J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, K_W05, K_U03, K_U08, K_U12, K_K01, K_K06

Wiedza: absolwent ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk; zna podstawową terminologię właściwą dla administracji; zna istotę i elementy stosunku administracyjnoprawnego oraz zna rządzące nim prawidłowość;

Umiejętności: absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych w administracji; wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa i administracji, do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, dyskusja, ocena aktywności na zajęciach

Wykład, dyskusja w trakcie wykładu, pokaz slajdów, zajęcia w formie e-learning - wykład pisemny

Ocena aktywności na zajęciach e-learningowych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej zastrzega się przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)