Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-1PSA
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Postępowanie administracyjne 0700-AN1-2POA
Prawo administracyjne 0700-AN1-1PAD

Założenia (lista przedmiotów):

Nauka o administracji 0700-AN1-1NAI

Założenia (opisowo):

prawo i postępowanie administracyjne

Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa

Nazwa kierunku studiów

Administracja

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

niestacjonarne.

Kod przedmiotu

0700-AN2-1PSA

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr

1 rok, 2 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie podatkowe

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

16 godzin - wykład, 8 godzin - ćwiczenia

Założenia i cele przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Wykład, analizy przypadku,

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin

Symbol (numer)

Efekty kształcenia

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych

ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

K_W04

K_W08

Umiejętności:

właściwie posługuje się terminologią związaną z administracją

potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej

K_U02

K_U07

Kompetencje społeczne:

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K06

K_K04

Punkty ECTS

6 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności, np. :

Liczba godzin, np. :

Udział w wykładach

16

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.)

8

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

18

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.)

10

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej

Rozwiązywanie kazusów

30

Zapoznanie się z symulacjami rozpraw

6

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami

10

Realizacja zadań projektowych

Przygotowanie do egzaminu

50

Egzamin

2

Inne (wymienić jakie)

Razem: 150

(odpowiada ........6......... pkt ECTS)**

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

36 godz – 1.5 pkt ECTS

o charakterze praktycznym

36 godz – 1,5 pkt ECTS

Data opracowania:

27.04.2012

dd.mm.rrrr

Koordynator przedmiotu:

………dr Piotr Pietrasz……..

tytuł/stopień, imię i nazwisko

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)