Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-2JY Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (znać formy dzialania administracji publicznej; rozumieć część szczegółową prawa administracyjnego; potrafić posługiwać się zasadniczymi aktami prawnymi charakterystycznymi dla części szczegółowej prawa administracyjnego; rozumieć siatkę pojęciową prawa administracyjnego).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami, zasadami, formami i dobrymi praktykami współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Studenci zrozumieją znaczenie działania organizacji pozarządowych w sektorze publicznym, poznają korzyści jakie z tego płyną dla obywateli i prawidłowego funkcjonowania sektora publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Rok studiów /semestr: II rok, IV semestr

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 7 godz. konwersatorium (w tym 3 godz. w e-learningu)

Metody dydaktyczne: metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz. (w tym 3 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited 2005;

J. Radwanowicz – Wanczewska, Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi a przeciwdziałanie korupcji (w:) M. Stec, K. Bandarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Wolters Kluwer 2009;

J. Ruszewski, Umowa jako forma przekazywania organizacjom pozarządowym przez organy administracji publicznej wykonywania zadań publicznych (w:) J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited 2008;

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2019;

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2018.

Literatura uzupełniająca:

Z. Gilowska, D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, Sam. Teryt. 2002, nr 1–2;

P. Frączak, R. Skrzypiec, Główne mechanizmy korupcjogenne występujące w działalności organizacji pozarządowych (w:) P. Frączak, R. Skrzypiec (red.), Przejrzysta gmina. Organizacje pozarządowe. Korupcja. Raport z badań, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych.

K_W10 - ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji.

Umiejętności:

K_U04 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować.

K_U10 - posiada umiejętność rozumienia, analizowania zjawisk społecznych zachodzących w administracji publicznej, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej.

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji.

K_K05 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne/ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Aktywny udział w konwersatorium może podnieść ocenę z zaliczenia o max. 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radwanowicz-Wanczewska
Prowadzący grup: Joanna Radwanowicz-Wanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Elementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Kod przedmiotu

0700-AN2-2JY

Nazwa kierunku

Administracja

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Język przedmiotu

Język polski

Rok studiów/ semestr

Rok 2/ semestr 4

Rok akademicki

2014/2015

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

8 godz - wykład

Liczba punktów ECTS

2

Prowadzący

dr Joanna Radwanowicz – Wanczewska

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między organami administracji publicznej oraz relacjach między nimi a jednostką i instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych lub wybranych kręgów kulturowych (K_W04)

ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i instytucji społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i o ich historycznej ewolucji (K_W10)

Umiejętności:

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją rozumiejąc jej rolę w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować (K_U04)

posiada umiejętność rozumienia, analizowania zjawisk społecznych zachodzących w administracji publicznej, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach z zastosowaniem metody badawczej (K_U10)

Kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01)

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji (K_K03)

uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z administracją i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności (K_K05)

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej

Literatura podstawowa:

J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited 2005;

J. Radwanowicz – Wanczewska, Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi a przeciwdziałanie korupcji (w:) M. Stec, K. Bandarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Wolters Kluwer 2009;

J. Ruszewski, Umowa jako forma przekazywania organizacjom pozarządowym przez organy administracji publicznej wykonywania zadań publicznych (w:) J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited 2008;

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, LEXISNEXIS 2013;

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2014.

Literatura uzupełniająca:

Z. Gilowska, D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, Sam. Teryt. 2002, nr 1–2;

P. Frączak, R. Skrzypiec, Główne mechanizmy korupcjogenne występujące w działalności organizacji pozarządowych (w:) P. Frączak, R. Skrzypiec (red.), Przejrzysta gmina. Organizacje pozarządowe. Korupcja. Raport z badań, Warszawa 2002.

Treści programowe

Wykłady

Liczba godzin

Pojęcie organizacji pozarządowych i ich rola w odniesieniu do funkcjonowania samorządu terytorialnego.

1

Podstawy prawne współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi.

1

Zasady i formy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

2

Problematyka przekazywania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

2

Programy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

1

Problemy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska korupcji.

1

Ćwiczenia / Konwersatoria

Liczba godzin

Założenia i cele przedmiotu

- zapewnienie rozumienia problematyki dotyczącej współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

dr Joanna Radwanowicz – Wanczewska

………………………………. podpis osoby składającej sylabus

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radwanowicz-Wanczewska
Prowadzący grup: Joanna Radwanowicz-Wanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Pełny opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.