Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces decyzyjny w administracji samorządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AN2-2KD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proces decyzyjny w administracji samorządowej
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej. Zaprezentowane zostaną cele, funkcje i reguły decydowania w administracji samorządowej. Student zostanie zapoznany z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi przydatnych w decyzyjnej działalności samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 7 godziny konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Habuda L. (red.), Administracja i polityka. Procesy decyzyjne w administracji publicznej, Wrocław 2000

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Warszawa 2011

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Warszawa 2011

Wykaz literatury uzupełniającej:

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

K_W06 - ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka i obywatela w administracji, w szczególności ich prawach, wolnościach i obowiązkach oraz środkach i zasadach ochrony statusu jednostki

K_W08 - ma pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji oraz źródłach prawa

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

K_U03 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych związanych z administracją oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz

K_U07 - potrafi znajdować podstawę prawną, orzecznictwo i literaturę dotyczącą materii administracyjnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej. Zaprezentowane zostaną cele, funkcje i reguły decydowania w administracji samorządowej. Student zostanie zapoznany z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi przydatnych w decyzyjnej działalności samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 7 godziny konwersatorium

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Habuda L. (red.), Administracja i polityka. Procesy decyzyjne w administracji publicznej, Wrocław 2000

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Warszawa 2011

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Warszawa 2011

Wykaz literatury uzupełniającej:

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.