Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-AS1-2LJR2 Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.II
Jednostka: Wydział Prawa.
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-lektoraty
ADM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
ADM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z dziedziny administracji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z dziedziny administracji.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. II

Jednostka - Wydział Prawa

Kierunek - Administracja

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 0700-AS1-2LJR2

Przedmiot obowiązkowy. MK_22.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/III i IV semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 0700-AS1-1LJR1 (Język rosyjski cz. I).

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

5 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie się do zajęć, egzaminu: 62,5 godz.; udział w konsultacjach: 1,5 godz.; egzamin: 1 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 h = 2,5 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 125 h = 5 pkt ECTS

Literatura:

Васильев В.И. Местное самоуправление.- М., 2005.

Конституция Российской Федерации. Materiały z Internetu.

Выдрин И.В. Муниципальное право России. М. Норма, 2004.

Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред. Зотова В.Б. М., 2006.

Москалев А.В. Вопросы правового статуса местной администрации // Юридическая наука и развитие. российского государства и права: Тез. докл. науч.-практ.конф. (Пермь, 11-12 октября 2001 г.) / Перм. ун-т., 2010.

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Efekty uczenia się:

Zna podstawową terminologię właściwą dla administracji - K_W02

Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla administracji, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - K_U13

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia - K_K01

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

W semestrze letnim 2020:

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny w formie zdalnej po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.