Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrona cywilna kraju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-BN2-2RF Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrona cywilna kraju
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa narodowego- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucją obrony cywilnej, jej zadaniami, podstawami prawnymi funkcjonowania, strukturą organizacyjną i kompetencjami poszczególnych jednostek zwierzchnich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucją obrony cywilnej, jej zadaniami, podstawami prawnymi funkcjonowania, strukturą organizacyjną i kompetencjami poszczególnych jednostek zwierzchnich. Ponadto zostaną przedstawione podstawowe informacje o obronie cywilnej w wybranych państwach na świecie, a także rys historyczny obrony cywilnej w Polsce.

Pełny opis:

Bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia niestacjonarne, II rok, III semestr (zimowy), przedmiot obowiązkowy.

Wykład – 16 godz. (5 pkt ECTS)

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, wykorzystanie technik multimedialnych.

Wymagania wstępne: student legitymuje się znajomością instytucji z zakresu prawa administracyjnego, prawnych podstaw bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dysponuje wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Krynojewski, Franciszek R., Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

• Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. nauk. Waldemar Kitler, Warszawa 2001.

• Skoczylas, Józef J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011.

• Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, (red.) G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

• Kalinowski, Romuald, Obrona Cywilna w Polsce, Siedlce 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• ma rozszerzoną wiedzę o organach publicznych oraz pogłębioną wiedzę o organach rządowych funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa narodowego oraz ich historycznej ewolucji, (K_W03)

• ma rozszerzoną wiedzę o aktywności i roli człowieka oraz jego prawach i obowiązkach w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz statusie funkcjonariuszy publicznych (K_W06).

Umiejętności:

• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz, (K_U03)

• posiada umiejętności pozyskania i wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie wybranych aspektów socjologii, psychologii, prawa i geografii, do analiz związanych z bezpieczeństwem narodowym, (K_U07)

Kompetencje społeczne:

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, (K_K02)

• potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (I oraz II termin według harmonogramu sesji) w formie testowej wraz z pytaniami otwartymi,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Katarzyna Hańczaruk, Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucją obrony cywilnej, jej zadaniami, podstawami prawnymi funkcjonowania, strukturą organizacyjną i kompetencjami poszczególnych jednostek zwierzchnich. Ponadto zostaną przedstawione podstawowe informacje o obronie cywilnej w wybranych państwach na świecie, a także rys historyczny obrony cywilnej w Polsce.

Pełny opis:

1) Fraza „obrona cywilna” w ujęciu normatywnym i doktrynalnym. Zarys obrony cywilnej w wybranych państwach na świecie.

2) Rys historyczny obrony cywilnej w Polsce (od II RP do III RP).

3) Prawne podstawy funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce.

4) Cele i zadania obrony cywilnej, rodzaje stanów gotowości w państwie polskim, rodzaje formacji obrony cywilnej. Struktura obrony cywilnej.

5) Zasady służby w obronie cywilnej (wymogi formalne, czas trwania służby, szkolenia w trakcie służby, wyróżnienia i kary).

6) Powszechna samoobrona i jej regulacja ustawowa.

7) Stan gotowości obrony cywilnej w świetle ostatniego raportu kontrolnego NIK.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Krynojewski, Franciszek R., Obrona cywilna Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1) Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, red. nauk. Waldemar Kitler, Warszawa 2001.

2) Skoczylas, Józef J., Prawo ratownicze, Warszawa 2011.

3) Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, (red.) G. Sobolewski, D. Majchrzak, Warszawa 2011.

4) Kalinowski, Romuald, Obrona Cywilna w Polsce, Siedlce 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.