Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-1EKO Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest analiza prawidłowości i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gospodarce narodowej i światowej. Przedmiot obejmuje analizę współzależności między mikropodmiotami, a następnie określenie roli i wpływu na nie makrootoczenia. W części makroekonomicznej przybliżone zostaną warunki funkcjonowania gospodarki w skali makro, oraz możliwości jej rozwoju (czynniki i modele wzrostu i rozwoju gospodarczego).

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do egzaminów doktorskich w zakresie teorii ekonomii.


Skrócony opis:

Paradygmaty ekonomii

Teoria wartości: obiektywna i subiektywna

Analiza rynku

Formy rynku i ich konsekwencje

Teoria przedsiębiorstwa

Rynek towarowy, pieniężny i pracy – funkcjonowanie

System gospodarczy: istota, funkcjonowanie, rodzaje

Polityka gospodarcza

Wzrost i rozwój gospodarczy. Koniunktura

Handel międzynarodowy i gospodarka światowa

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 6: Przygotowanie do egzaminów doktorskich

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: Wykład opierać się będzie na prezentacjach poszczególnych zagadnień oraz dyskusji na zajęciach.

Liczba punktów ECTS 1,5

Udział w wykładach 20

Przygotowanie eseju/pracy pisemnej 8

Przygotowanie do dyskusji na zajęciach 5

Przygotowanie do egzaminu 8

Egzamin 1

Razem: 42 (odpowiada 1,5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 21 godz. (0,84 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym: 7 (0,28 pkt ECTS)

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

BIJ_W1 na podstawowe zasady stosowania zróżnicowanych metod badawczych i wie w jaki sposób je dobierać (w zależności od stosunków społecznych)

UMIEJĘTNOŚCI

BIJ_U2 potrafi zaplanować proces badawczy, wie jakimi przesłankami kierować się w doborze próby oraz metod badawczych, by cel badań został zrealizowany

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

BIJ_K2 zdaje sobie sprawę z konieczności prowadzenia rzetelnych badań naukowych, t.j. realizacji badań na dobrze dobranej próbie i zastosowaniu odpowiednich metod badawczych

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia:

BIJ_W1 - K_W02, K_W03

BIJ_U2 - K_U07

BIJ_K2 - K_K05, K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności na zajęciach, udziału w dyskusji.

Ocena eseju dotyczącego aktualnych problemów gospodarki

Egzamin ustny

Doktorant powinien wykazać się umiejętnością podjęcia krytyki teorii ekonomicznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.