Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium2-Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0700-DP3-2SEMPF Kod Erasmus / ISCED: 10.901 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium2-Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętymi regułami przygotowania i pisania pracy dyplomowej doktorskiej z zakresu finansów publicznych oraz prawa finansowego. Dowiedzą się jakie cechy winna posiadać tego typu dysertacja z punktu widzenia metodologii, z jakich źródeł korzysta się przy jej pisaniu, czym należy kierować się przy wyborze tematu. Przedstawione zostaną zasady poprawnej konstrukcji pracy w kontekście wymogów metodologicznych i edytorskich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć student pozna podstawowe kwestie związane z metodologią prowadzenia badań, w tym także z :

-Przygotowaniem wstępnej koncepcji pracy, w tym:

-problemami metodologicznymi związanymi z pisaniem rozprawy doktorskiej

-zasadami prowadzenia kwerendy bibliotecznej

-kwestiami technicznymi dotyczącymi pisania rozprawy doktorskiej

-ochroną własności intelektualnej

-wyborem instytucji będącej przedmiotem analizy w rozprawy doktorskiej

-przygotowaniem wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - seminaria doktoranckie.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. IV-V.

Wymagania wstępne - Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia III stopnia na kierunku Prawo musi posiadać kwalifikacje drugiego stopnia zdobyte w obszarze nauk społecznych z zakresu prawa lub administracji lub kryminologii, a także kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich, a zwłaszcza umiejętność:

- dokonywania ogólnej analizy uregulowań prawnych;

- formułowania wypowiedzi w języku prawniczym;

- dokonywania interpretacji prawniczej z wykorzystaniem podstawowych jej zasad.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 24 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne - seminarium.

Punkty ECTS – 1,5.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 24 godz., przygotowanie do zajęć i przygotowanie pracy dyplomowej 12,5 godz., udział w

konsultacjach związanych z zajęciami 1 godz. Razem: 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału

nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 12,5 godz., co odpowiada 0,5 pkt ECTS.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006

2) Brzeziński B., i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

3) Ruśkowski E. (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa finansowego, Siedlce 2002

4) Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

5) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2010

2) Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

3) Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014

4) Ziembiński Z., Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie wybraną przez siebie gałąź prawa; system wartości, którym dana gałąź prawa ma służyć oraz metodę regulowania stosunków społecznych nią objętych, ma wiedzę wyższego poziomu o zasadach wykładni prawa finansowego oraz argumentacji prawniczej. SD_WG03

Zna i rozumie konstrukcję wybranych instytucji prawnych (ich ewolucję, cele i znaczenie oraz zasady funkcjonowania w praktyce). SD_WG04

Umiejętności:

Orientuje się we współczesnej dyskusji na gruncie prawa, będącej odpowiedzią na wyzwania i dylematy rozwoju współczesnej cywilizacji. SD_WK01

Zna i rozumie etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności badawczej oraz dydaktycznej. SD_WK05

Umiejętności:

Potrafi w oparciu o adekwatne przesłanki, sformalizować główny cel badań naukowych oraz służące jego realizacji cele szczegółowe; posiada umiejętności dotyczące przygotowania, realizacji i analizy badań naukowych. SD_UO01

Kompetencje społeczne:

Jest gotowy do krytycznej oceny rezultatów badań własnych i cudzych, prowadzenia polemiki; Rozumienia potrzeby nieustannego rozwijania i pogłębiania własnych zawodowych kompetencji, śledzenia najnowszych badań w swojej dziedzinie. SD_KK01

Jest gotowy uznawania roli badań prawa w pogłębieniu rozumienia w społeczeństwie obecnej rzeczywistości. SD_KK02

Jest gotowy poczuwania się do odpowiedzialności za stan nauki prawa oraz za stan świadomości prawnej społeczeństwa. SD_KO01

Jest gotowy podejmowania starań o finansowanie badań naukowych, pozyskiwania środków na projekty naukowe w kraju i za granicą. SD_KO02

Podtrzymania wagi etyki zawodowej, zachowywania się w sposób profesjonalny oraz współtworzenia etosu zawodowego, uczestniczenia w życiu naukowym i uznania roli etosu nauki w życiu społecznym; Prowadzenia badań w sposób niezależny SD_KR01

Praktycznego przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej oraz publicznej własności wyników badań naukowych. SD_KR02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę uwzględniające obecność i aktywność na seminarium oraz bieżące postępy doktoranta nad przygotowywaniem rozprawy doktorskiej. Warunkiem zaliczenia seminarium doktorskiego jest przedstawienie przez doktoranta rozbudowanego planu rozprawy doktorskiej oraz co najmniej jednego rozdziału teoretycznego

Skala ocen od 2 do 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Presnarowicz
Prowadzący grup: Sławomir Presnarowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.